Kalender

En viktig uppgift för Förvaltningsakademin är att utgöra en arena för möten mellan olika delar av förvaltningen och akademin i form av seminarier och forskningssamverkan.

Förvaltningspolitiska seminariet HT 2022

Från och med i höst kommer vi inom ramen för Förvaltningsakademins verksamhet återigen erbjuda en seminarieserie under rubriken ”Förvaltningspolitiska seminariet” och med sammankomster ungefär var tredje vecka. Deltagandet i seminarierna är öppet för alla som är intresserade. Ingen föranmälan behövs. Samtliga seminarier äger rum på Södertörns högskola (Flemingsberg).

Nedan beskrivs i korthet höstens seminarier. Med stor sannolikhet kommer vi att erbjuda ett seminarium även under december. För information om seminariernas innehåll och eventuella förslag om framtida seminarier i serien, kontakta seminarieansvariga, Rune Premfors (rune.premfors@sh.se) eller Johan Sandén (johan.sanden@sh.se).


”Förvaltningspolitiken inför valet: Vad står på spel?”

Torsdagen den 1 september, kl 13-15, ME452

Som bekant är det vid detta seminarietillfälle bara halvannan vecka kvar till valsöndagen 11 september. Seminariets huvudfråga är om utgången av de allmänna valen kan tänkas få viktiga konsekvenser för den offentliga förvaltningen och för förvaltningspolitiken.

  • Seminariets två inledare är ekonomie doktor Mikael Sandström, tidigare riksdagsman för Moderaterna och statssekreterare hos statsminister Fredrik Reinfeldt, och professor Göran Sundström, statsvetare med inriktning på offentlig förvaltning och prefekt vid Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

”Den lokala demokratins vägval: Hur undvika tjänstemannastyren utan att politisera förvaltningen?”

Torsdagen den 22 september, kl 13-15, ME355

Seminariets huvudtema gäller samspelet mellan politik och förvaltning i de svenska kommunerna. Hur har detta utvecklats och hur ska det värderas i ett demokratiperspektiv?

  • Seminariet inleds av professorn i statsvetenskap Gissur Erlingsson, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet. Presentationen bygger främst på skriften Den lokala demokratins vägval (Demokratirådets Rapport 2022, SNS).

”Att styra mot noll. Nollvisionen mellan transport-, folkhälso- och brottspolitiken”

Torsdagen den 6 oktober, kl 13-15, MA648

Den s.k. Nollvisionen i trafiken har nu 25 år på nacken. Hur har denna styrts och ”framats” av ansvariga aktörer?

  • Seminariet inleds av Therese Reitan, författare till en kommande bok i ämnet. Therese Reitan är docent i statsvetenskap och folkhälsovetenskap, lektor i offentlig förvaltning, och föreståndare för Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

”Organisationsreformer i samhällskrisernas spår: Vad har hänt?”

Torsdagen den 3 november, kl 13-15, ME552

Under senare år har stora samhällskriser avlöst varandra, med uppenbara konsekvenser för den offentliga förvaltningen och förvaltningspolitiken. Seminariet syftar till en inventerande diskussion om vad som har hänt med särskild inriktning på intressanta organisationsreformer på olika områden och samhällsnivåer.

  • Seminariets två inledare är docent Fredrik Bynander, statsvetare och krisforskare vid Försvarshögskolan och Uppsala universitet, och med praktisk erfarenhet av krishantering i Regeringskansliet, och professor Bengt Jacobsson, företagsekonom med inriktning på offentlig organisation, och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

”Tjänstemannen i skönlitteraturen”

Torsdagen den 17 november. Kl 13-15, UB425

Åtskillig skönlitteratur skildrar tjänstemän, både privata och offentliga. Detta seminarium ställer frågor om och hur dessa skildringar påverkar läsarnas/medborgarnas uppfattning om och värdering av tjänstepersoner i verkligheten.

  • Seminariet inleds av professor Björn Rombach, företagsekonom med organisationsinriktning vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Björn Rombach har (tillsammans med Anders Björnsson) redigerat forskarantologin Tjänstemannen i skönlitteraturen. Bilder av goda och mindre goda byråkrater (Santérus förlag, 2017).

”Det var någonting med fjärilar…”

Torsdagen den 8 december. Kl 13-15, MB505

Erik Nilsson har över 30 års erfarenhet av styrning av offentlig verksamhet, både som politiker och tjänsteman. Han har bland annat varit statssekreterare på utbildnings- och arbetsmarknadsdepartementen, skolchef och förvaltningschef i Botkyrka, skolborgarråd i Stockholm och avdelningschef i Skolverket. Med utgångspunkt i sin nyutgivna bok med titeln Det var någonting med fjärilar… Reflektioner om demokrati och styrning” (Atlas, 2022) inleder Erik Nilsson seminariet med ett urval av de iakttagelser han gjort utifrån sina breda erfarenheter och de förvaltningspolitiska slutsatser han anser att vi bör dra.

Digitala seminarier:

Förvaltningsakademin visar vissa seminarier via livestream. De går också att ta del av i efterhand tillsammans med andra öppna föreläsningar via Södertörns högskolans videoplattform SH-play.

After work-seminarier:

Under terminerna anordnar Förvaltningsakademin after work-seminarier vid Arbetsgivarverket, information om dem annonseras här i Förvaltningsakademins kalender.

Förvaltningsakademins kalender:

02 feb

Förvaltningspolitiska seminariet: Introduktionsutbildningen för statligt anställda

Vid seminariet inleder Susanne Johansson, statsvetare och utredare vid Statskontoret, med att presentera en delredovisning av uppdraget om att utveckla en introduktionsutbildning för statligt anställda. Välkommen! Ingen föranmälan.

16 feb

Förvaltningspolitiska seminariet: Rättsstaten i den svenska förvaltningen

Richard Sannerholm, lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola, och Karl Djurberg Malm, Statskontoret, presenterar tillsammans med några kapitelförfattare en antologi om rättstatens betydelse för myndigheterna.

02 mar

Förvaltningspolitiska seminariet: Trakasserier, hot och våld mot statliga tjänstemän

Johanna Köhlmark och Anders Berg från Riksrevisionen presenterar rapporten Trakasserier, hot och våld – förebyggande insatser och hantering vid statliga myndigheter (RiR 2022:2).

23 mar

Förvaltningspolitiska seminariet: Kan medborgardialoger inkludera marginaliserade grupper?

Nazem Tahvilzadeh, docent och lektor i offentlig förvaltning vid Södertörns högskola, presenterar en forskningsöversikt som skrivits på uppdrag av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

13 apr

Förvaltningspolitiska seminariet: Frankrike och Sverige i kampen mot Covid-19

På grundval av empiriska studier av den svenska och franska hanteringen av pandemin diskuteras under seminariet såväl skillnader mellan ländernas hantering av krisen som hur dessa skillnader kan förklaras. Inleder gör professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola.

04 maj

Förvaltningspolitiska seminariet: Var ska offentlig service lokaliseras?

Vid seminariet presenterar Louise Skoog sin forskning om politiska prioriteringar och överväganden om centralisering kontra decentralisering av offentlig service.

25 maj

Förvaltningspolitiska seminariet: Den nya regeringens förvaltningspolitik

En inventering och diskussion om hur den nationella förvaltningspolitiken förändrats under den nya regeringens första sju månader vid makten.