Uppdragsutbildningar

Till Förvaltningsakademin kan ni som myndighet vända sig för att vidareutbilda er personal i frågor som rör statlig förvaltning.

För anställda på myndigheter erbjuder vi fortbildningskurser Att arbeta i staten. Syftet med kursen är att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd. Den ger särskild förståelse för myndigheternas plats i den svenska förvaltningsmodellen, tjänstemannarollen, hur förvaltningen styrs samt vilka förändringar som ägt rum inom förvaltningen de senaste decennierna. Därutöver ingår en introduktion till offentlig rätt och lagstiftningen som är särskilt relevant för anställda i förvaltningen.

Att arbeta i staten

Vad utmärker den svenska förvaltningen? Vad innebär rollen som statstjänsteman? Vilka lagar och regler styr? Denna kurs vänder sig till dig som är anställd i staten.

Kursen ger kunskap om den svenska förvaltningens struktur och funktionssätt med fokus på statsförvaltning. Under kursen diskuteras också vad som är speciellt med att vara offentlig tjänsteman och vilka krav som ställs på anställda i staten.

Vad kännetecknar den svenska förvaltningsmodellen och vad innebär det att arbeta i staten? På vilket sätt styrs förvaltningen och vilka konsekvenser får olika styrningsformer för de som arbetar där och för medborgarna? Vad är New Public Management, och hur kommer det till uttryck på myndigheterna och i offentlig sektor i stort? Hur har förvaltningspolitiken utvecklats över tid? Hur ser förvaltningens juridik ut och hur påverkar det myndigheternas arbete och arbetssätt? Detta är några av frågorna som ställs och diskuteras i denna kurs.

Undervisning sker på vetenskaplig grund och föreläsare/utbildare är aktiva lärare och forskare inom området offentlig förvaltning och offentlig rätt.

I undervisningen varvas föreläsningar, grupparbeten och sammanfattande gruppdiskussioner. Till varje seminarium kommer det finnas anvisad litteratur som tillhandahålls av kursledning i samband med anmälningstidens slut.

Kursinnehåll

Kursen består av fyra seminarier fördelade på fyra olika tillfällen:

  • Det svenska förvaltningssystemet

Den svenska förvaltningsmodellen utgör en viktig utgångspunkt för den som vill begripa hur samhället fungerar. Modellen begränsar handlingsutrymmet för den som vill styra och ställa, men underlättar samtidigt vissa handlingar. Seminariet syftar till att ge en överblick över och en förståelse av den svenska förvaltningsmodellen. Vilka särdrag består modellen av, och vad innebär de olika särdragen i ett styrningsperspektiv? Hur mår den svenska förvaltningsmodellen idag? Är motiven för de ålderstigna särdragen fortfarande giltiga? Eller bärs de möjligen upp av nya motiv? Och vad innebär Sveriges EU-medlemskap och den allmänna tilltagande internationaliseringen för den svenska förvaltningsmodellen? Håller vi på att ”normaliseras” i dessa tider av jämförelser och standardiseringar? Vilka förändringar kan vi se som påverkar myndigheterna?

  • Hur den statliga verksamheten styrs

I hög grad har frågan om styrning i staten diskuterats ganska snävt och framförallt handlat om ekonomistyrning (mål- och resultatstyrning, intern styrning och kontroll etc.). Vi ska vid seminariet diskutera styrning i ett bredare perspektiv. Att styra handlar om att organisera ett åtagande på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. Hur man utformar organisationer, skapar nätverk, reglerar, instruerar, pratar, utnämner, granskar etc. utgör mestadels viktiga inslag i styrningen. Styrning i komplexa organisationer handlar ibland om att öka kapaciteten att kontrollera, men lika ofta om att reducera behovet, dvs. att lita till att det finns kunniga, erfarna och redbara tjänstemän som utan ständig övervakning sköter sina åligganden på ett så bra sätt som möjligt. Vad är det egentligen som styr i komplexa organisationer som myndigheter är exempel på? Går det överhuvudtaget att styra?

  • Offentlig rätt

Offentlig rätt är en sammanfattande benämning på de rättsregler som rör förhållandet mellan statsmakten och den enskilde. I detta delmoment ges en översiktlig beskrivning av rättssystemets uppbyggnad med fokus på vilka rättigheter och skyldigheter individer och företag har i förhållande till staten, men främst vilka
rättsregler – nationella såväl som internationella – som styr förvaltningens och den enskilde tjänstemannens arbete. Fokus kommer läggas på de rättsregler som är gemensamma för förvaltningen i stort – främst Förvaltningslagen – och i mindre grad de rättsregler som styr enskilda verksamheter.

  • Att vara tjänsteman

Diskussionen om vad som kännetecknar en god förvaltningskultur har länge varit intensiva, och på senare tid förts under rubriker som etos och värdegrund. Utöver rättssäkerhet, effektivitet och demokrati, har också värden som professionalitet och brukarinflytande aktualiserats. Klokhet handlar ofta om att på ett förnuftigt sätt väga olika värden mot varandra, men också om att i vissa lägen inse att något värde är överordnat. Vid seminariet ska vi diskutera vad det innebär att vara offentlig tjänsteman, och ifall det ställs särskilda krav på att jobba i offentliga organisationer. Hur kan arbetet med ett offentligt etos och värdegrund kopplas till myndigheters vardagsarbete? Vad betyder betoningen av olika värden för tjänstemännens rolluppfattningar och lojaliteter? Kan de fullgöra uppgiften att både vara demokratins tjänare och dess väktare?

Praktiskt information

Under hösten 2020 ges kursen digitalt och är därför uppdelad i fyra tillfällen. Undervisningen ges i form av föreläsningar som varvas med mindre gruppdiskussioner eller interaktiva inslag. Det kommer finnas gott om utrymme att ställa frågor. Varje tillfälle äger rum mellan kl. 13-16, förutom den 5 november.

22/10: Den svenska förvaltningsmodellen (Docent Therese Reitan)

29/10: Förvaltningspolitik och styrning i staten (Professor Bengt Jacobsson)

5/11: Förvaltningsrättsliga principer som stödjer rättssäkerheten och effektiviteten (Jur dr Andreas Pettersson). Observera tiden: kl 09-12

12/11: Att vara (statlig) tjänsteman (Docent Jenny Madestam)

Plats

All undervisning sker digitalt i Zoom. Länkar kommer att skickas ut inför tillfällena.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är 30 september 2020.

Förvaltningsakademin har sedan ett antal år tillbaka samarbetat med flera myndigheter i Uppsala om en introduktionsutbildning med fokus på den svenska statsförvaltningen, tjänstemannarollen och förvaltningens juridik.

Utbildningen har getts två gånger per termin och har varit en endagsutbildning där medarbetare från de olika myndigheterna träffats och tagit del av föreläsningar, övningar och gruppdiskussioner. Den vänder sig främst till dig som är ny på myndigheten, och särskilt dig som är ny i staten.

På grund av pandemin har ju fysiska träffar blivit omöjliga och detta har gett oss anledning att göra om kursen så att den även i fortsättningen kan ges digitalt. Om vi sedan återgår helt eller delvis till det analoga formatet får framtiden visa.

Utbildningen består som tidigare av tre teman. Till varje tema kommer det finnas en inspelad föreläsning som ni kan ta del av i eget tempo. Sedan anordnas ett schemalagt seminarium till varje tema, där max 30 personer träffas via Teams för gemensamma diskussioner, reflektioner och frågor som dykt upp när ni tagit del av föreläsningarna. Seminarierna ges vid två tillfällen, så när ni anmäler er ska ni välja ett av två datum för varje tema:

Den svenska förvaltningsmodellen:

Antingen 17 maj eller 9 juni

Tjänstemannaroller och den statliga värdegrunden:

Antingen 19 maj eller 11 juni

Förvaltningens juridik – den offentliga rätten:

Antingen 21 maj eller 7 juni

Obs! Samtliga kurstillfällen äger rum 13.00 - 14.30

Sista anmälningsdatum: 23 april

Efter att anmälan accepterats, skapar ni ett konto på Södertörns högskolas lärplattform – ”Studiewebben”. Information om hur detta går till skickas ut senare.

På ”Studiewebben” får ni tillgång till ett kursrum där inspelade föreläsningar på kursens tre teman läggs ut i månadsskiftet april/maj. Dessa kan avlyssnas i eget tempo inför seminarierna. Här kommer också diskussionsfrågor till seminarierna att läggas ut, liksom annat underlag och material.

De som tagit del av föreläsningarna och deltagit på alla tre seminarier får ett kursintyg från Förvaltningsakademin.

Till anmälan