Forskning

Inom ramen för IMS pågår en rad olika forskningsprojekt kring sekularitet och mångreligiositet i Sverige.

Här hittar du information om pågående projekt inom IMS.

Islam och den svenska modellen: en longitudinell studie av relationen mellan staten och nationella muslimska organisationer.

(Finansierat av Vetenskapsrådet).

Simon Sorgenfrei, Karin Borevi.

I detta projekt fokuseras relationen mellan staten och de svenska muslimska riksorganisationerna, från Invandrarutredningen 1968 fram till idag. Projektet tar sin utgångspunkt i följande frågor:

  • I vilken utsträckning, och hur, har muslimska organisationer inkorporerats i svenska modeller för beslutsfattande?
  • Vilka muslimska organisationer är representerade i förhandlingar med statliga aktörer, och varför?
  • Vilka krav har dessa organisationer drivit och vilket genomslag har de haft på faktisk politik?
  • Hur har den svenska modellen påverkat de muslimska organisationerna och den upplevda krisen?

Wahhabism i Sverige - nätverk, praktiker och mission.

(Finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Susanne Olsson, Jonas Svensson, Simon Sorgenfrei, Anne-Sofi Roald.

Projektet fokuserar på den form av islam som ibland benämns Wahhabism. Vilken är dess omfattning, utformning och inflytande bland muslimer i Sverige? Vilka grupper finns som torgför wahhabitiska islamtolkningar? Vilka budskap förs fram? Hur förhåller sig dessa till värderingar som dominerar i samhället? När uppstår konflikter mellan vissa praktiker och lagar och normer i majoritetssamhället? Vilken relation har de till transnationella aktörer, såväl stater som organisationer och rörelser? Vilket genomslag har wahhabitiska idéströmningar, i vilken omfattning, genom vilka kanaler, på vilka områden och med vilka konsekvenser?

Religion, migration och polisiärt arbete

(Finansierat av Polismyndigheten).

Simon Sorgenfrei, Linn Sandberg, Jonas Lindström.

Projektet tar sin utgångspunkt utmaningar polisen i det mångreligiösa samhället. I samverkan med yrkesverksamma poliser ska projektets forskare identifiera och ta fram metoder för att polisen så säkert, effektivt och korrekt som möjligt ska kunna utföra sitt arbete i så kallade utsatta områden.

Muslimer i Sverige och svensk sekularitet?

(Finansierat av Riksbankens jubileumsfond)

David Thurfjell, Erika Willander, Ann af Burén

I detta projekt studeras attityder till sekularisering bland svenskar med muslimsk familjebakgrund. De största muslimska minoritetsgrupperna i Sverige har sin bakgrund i länder som styrts av sekulära regimer under 1900-talet och många av Sveriges tydligaste religionskritiker har muslimsk familjebakgrund. Projektet undersöker detta genom enkät- och intervjustudier.

Den muslimska huvudfåran

(Finansierat av Vetenskapsrådet)

David Thurfjell, Erika Willander

Inom ramen för detta projekt studeras tankar om religion och sekularitet bland svenskar med muslimsk familjebakgrund. I samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet samt Statistiska Centralbyrån genomförs två större enkätstudier.

Sekularitet och naturens betydelse

(Finansierat av Östersjöstiftelsen)

David Thurfjell, Cecilie Rubow, Henrik Ohlsson, Atko Remmel

I detta projekt studeras naturens betydelse för sekulariserade nordbor. Med utgångspunkt i intervjuer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland diskuteras landskapets existentiella betydelse.

Erfarenheter av Islamiskt och sekulär utbildning i Sverige och Storbritannien.

(Finansierat av Vetenskapsrådet och Marie Sklodowska Curie Actions).

Jenny Berglund.

Syftet med projektet är att studera och jämföra muslimska tonåringars erfarenheter av att delta i, och flytta mellan, dessa olika undervisningsmiljöer, att förstå och förklara på vilket sätt de kan, eller inte kan, ”överföra”, förhandla och relevansgöra kunskap och kompetenser mellan de olika miljöerna samt att ta reda på hur de upplever att deltagandet i dessa påverkar deras identitetsskapande.

Medeltida och nutida islamisk fundamentalism: Handlingsprogram och andrefiering.

(Finansierat av Vetenskapsrådet)

Susanne Olsson

Projektet rör tidig islamisk historia rörande framväxten av asketism och jihad i både teori och praktik. Studien visar hur båda fenomenen reglerades alltmer i takt med att det islamiska riket expanderade och den kalifala makten centrerades. Asketiska och världsförnekande ideal levde dock kvar, främst inom traditionalistisk islam, som i den hanbalitiska lagskolan. Detta ideal representeras idag av mainstream Wahhabism och av apolitisk salafism. Samtidigt som jihad nödvändigtvis måste regleras inom lagskolorna för att uppnå ett stabilt samhälle, har det genom historien uppstått utmanande tolkningar och praktiker, som inte minst är synligt idag inom global jihadism.

Spår av jiddischkeit - Jiddischsamlingen på Judiska biblioteket, Stockholm

(Finansierat av Riksbankens jubileumsfond)

Lena Roos

Projektets syfte är att inventera Sveriges största samling av jiddischlitteratur, den som finns på Judiska biblioteket i Stockholm, och att göra samlingen sökbar genom den nationella databasen LIBRIS och internationellt genom WorldCat. Under projektets gång kommer forskarna även att utvärdera vilka delar av samlingen som är av ett sådant nationellt och internationellt intresse att de bör digitaliseras.