Samverkan

Forskningscirklar

I en forskningscirkel får du möjlighet undersöka din egen profession med hjälp av aktuell forskning. Du får tillsammans med de andra cirkelmedlemmarna beskriva och analysera problem och frågor ni själv formulerar kring er praktik. Ni handleds av en akademiker från Södertörns högskola med goda insikter i professionen och ni nära dialog med aktuell forskning får deltagarna nya verktyg för att förstå och analysera sin verksamhet.

Vill du och dina kollegor starta en cirkel i din kommun? Kontakta utvecklingsledare Boel De Geer.

Vi hjälper er också att granska de fortbildningsinsatser som genomförts i er verksamhet samt erbjuder stöd i värdegrundsfrågor genom att till exempel ta fram handlingsplaner och arbetsgrupper.

ULF-avtal

Lärarutbildningen på Södertörns högskola deltar inom en av regeringen initierad försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för samverkan mellan universitet och högskolor och huvudmän inom skolväsendet kring praktiknära forskning. Detta går kortfattat under benämningen ULF-avtal, där ULF står för undervisning, lärande och forskning. försöksverksamheten ska bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna och i skolväsendet.

Fyra lärosäten har huvudansvaret för försöksverksamheten: Göteborgs universitet, Karlstad universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet. Varje ansvarigt lärosäte projektleder en av fyra noder. I dessa noder ingår ytterligare lärosäten som i sin tur involverar skolhuvudmän. Totalt deltar 25 lärosäten i försöksverksamheten, som vart och ett knyter 1-3 huvudmän till sina respektive noder. Organisatoriskt ingår Södertörns högskola i Uppsala-noden.

För mer information om ULF-projektet, gå in på www.ulfavtal.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om lärarutbildningens samverkan, internt och externt.