Partnerskap och nätverk

Centralt i Reinvents verksamhet är samarbetet med andra aktörer i samhället. Här erbjuds en plats för samarbete och samverkan mellan högskola och det omgivande samhället.

Forskarna i Reinvent ingår i en rad olika forsknings- och samverkansnätverk såväl regionalt som nationellt och internationellt. I nätverken ingår till exempel stadsplanerare, politiker, tjänstemän, arkitekter, byggföretag, fastighetsägare och aktörer från civilsamhället. Alla får här chans att komma samman för att främja en social hållbar utveckling i storstädernas närområden.

Stockholmsregionen växer kraftigt, och ska enligt regionens egna planer bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Stockholmsregionen vill vara hållbar ur både ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar.

Som ett led i att medverka till ett Stockholm som är bra för alla, startades hösten 2016 forskningsprojektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap. Projektet pågår t om mars 2020 i samverkan med olika aktörer från näringslivet i nära dialog med offentliga aktörer och civilsamhället. Med utgångspunkt tagen i Stockholmsregionens förorter analyseras hur offentliga och privata interventioner, som kombinerar olika typer av kapital, kan överbrygga de ekonomiska, sociala och rumsliga barriärerna. Målet med projektet är att bidra till goda förutsättningar för planering av bostadsområden som är bra för människorna samtidigt som förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande skapas. Projektet finansieras av KK-stiftelsen inom ramen för deras forskningsprogram Synergi och partners.

Företag och organisationer som utgör projektpartners:

Med innovationsprojektet ”Kulturkraft i det offentliga rummet ” avser deltagarna att gemensamt utveckla teori och praktik för omvandling av ytterstadens offentliga rum till mångfunktionella platser med kultur som en tillvaratagande, systemövergripande kraft och som en katalysator för utveckling och social hållbarhet. Projektet startar i oktober 2019 och avslutas den 15 juli 2020.

Projektet ryms inom ramen för regeringens utlysning ”Samverkansprogram- Städer 2019” och finansieras av Vinnova och de medverkande aktörerna.

Projektdeltagare: Reinvent, Landskapslaget, Kollektivet Livet, Add on Ed och Koncept

Sammanfattning av projektet

Med målen i Agenda 2030 står kommuner, fastighetsägare och näringsidkare inför stora utmaningar; särskilt i storstädernas ytterområden där samhällsklyftor blir extra tydliga och där brister i jämställdhet, socialt utanförskap och våld utgör växande problem.

Kultur i olika former har i alltid varit ett kitt för samhörighet, lärande och identitet och platser för kulturaktiviteter centrala. Kultur utgör en attraktionsfaktor som stärker självkänsla och stolthet för invånare och nyttjare.

Den digitala utvecklingen suddar ut gränsen mellan att vara producent och konsument av kultur. I dag pratar vi om ”prosumenter”, där man är både producent och konsument. Detta tillsammans med att kultur idag bygger många fundamentala värden i den traditionella ekonomin ger kulturen potential att som systemövergripande kraft både bidra till innovationsförmåga i den lokala ekonomin och kapacitetsbyggande hos individerna. Dessa samband har förklarats av bland andra den italienska ekonomiprofessorn Pier Luigi Sacco.

De offentliga rummen borde vara en naturlig plats att skapa egen kultur och delta i kulturella aktiviteter. Dessa platser är ofta handelsplatser med ett torftigt utbud för kultur och möten med ett lärande innehåll. I takt med att handelsplatsers ekonomiska grund nu utmanas ges tillfälle att i en utvecklad affärslogik skapa ny kraft för utveckling.

Detta vill vi uppnå

Förstudiens övergripande mål är att initiera en kraftsamling och innovationsmotor kring utveckling av ytterstadens offentliga rum och dess roll för ett hållbart, jämställt och inkluderande samhälle.

De offentliga rummens centrala aktörer bland kommuner, fastighetsägare och näringsidkare ska ges verktyg att tillsammans med civilsamhället utveckla ett brett kapacitetsbyggande. Dessa verktyg och metoder som kombinerar sociala, kulturella och ekonomiska system i teori och praktik ska utvecklas i nära samverkan mellan detta projekt, behovsägare och civilsamhällets olika aktörer. Teori och praktik ska vara generiska

Vi räknar med att inom ramen för denna förstudie påbörja en tankeprocess kring omställning av en existerande plats där t.ex. tomställda lokaler får ett annat innehåll än traditionell handel och där samtliga av de offentliga rummets aktörer bidrar till att möjliggöra detta.

Genom detta är det möjligt att skapa en prototyp kring ”det tredje rummet” som en slags ersättning till traditionell handel. Målet är att kunskapandet och prototypen för ”det tredje rummet” ska kunna användas både i ytterstad och i mindre stadskärnor nationellt, liksom som ett planeringsunderlag för nyetableringar.

En viktig samverkanspartner till Reinvent är Ideell Arena som är ett samarbete mellan ett nittiotal idéburna organisationer. Verksamheten syftar till att utveckla ledning och styrning i den ideella sektorn där erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande står i fokus. För mer information se Ideell Arenas webbplats.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reinvent samverkar på olika sätt, i olika former, med Ideell Arena. Det rör såväl utbildningssamverkan och kompetensutveckling som forskningssamarbeten.

Sociala innovationer mot segregation

Med stöd från Vinnova, inom ramen för programmet Social innovation mot segregation, koordinerar Ideell Arena ett projekt som ska utforma ett interaktivt processtöd till projektledare i idéburna innovationsprojekt. Syftet är att öka kunskapen om social innovationsledning. Malin Gawell från Reinvent ger, tillsammans med en forskarkollega från Luleå tekniska universitet, expertstöd åt projektledarna samt bedriver följeforskning av projektet. För med information om programmet, se Ideell Arens projektsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

#UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. Stadsplanering är ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle i stort, och behovet av att vidga vyerna och kartlägga globala exempel är påfallande.

Projektet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. leds av tankesmedjan Global utmaning i samarbete med Botkyrka kommun med ekonomiskt stöd av Vinnova. I projektets forskarnätverk deltar Sara Ferlander och Alazar Ejigu från Reinvent.

Projektet Elastiska Hem, som leds av Kod Arkitekter i samarbete med Reinvent och ytterligare 20 projektparter, pågår under 2019–2020. Syftet är att utveckla en tjänst för nya boendeformer som underlättar för boende som vill leva mer resurssparande, delande och inkluderande.

Medverkande partners:

 • Usify
 • Kairos Future
 • Bio Bo
 • KTH Arkitektur
 • Green Leap, KTH
 • Kollektivhus Nu
 • Ebab
 • Ericsson
 • BoKlok Housing
 • Stena Fastigheter
 •  
 • Telge Bostäder
 • Boverket
 • Bo Tillsammans
 • Fastighetsägarna Stockholm
 • Hyresgästföreningen
 • Igeia Health Labs
 • Stiftelsen Tryggare Sverige
 • Stockholm stad
 • Trygg-Hansa
 • Vitec