Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna. Om du befinner dig i högskolans lokaler, tänk på att hålla avstånd till andra. För att minska smittspridningen har vi valt att stänga alla grupprum i biblioteket.

Uppdaterad:

2020-04-08

kl. 10:19

Stäng meddelande

Forskningsprojekt och publikationer

Här kan du läsa mer om aktuella forskningsprojekt och ta del av forskningsrapporter och andra publikationer från Reinvents forskare.

Våra forskare är engagerade i ett flertal olika forskningsprojekt. Det kan vara forskning initierad av forskare själva eller projekt med utgångspunkt i uppdrag från myndigheter.

 • Reinvent: Att återskapa förorten i fragmenterade landskap. (Finansiär: KK-stiftelsen).
 • Reinvent fick 2018 i uppdrag av Myndigheten för kulturanalys att utvärdera regeringens satsning Äga rum. Insatsen har riktats mot kulturverksamheter i områden med lågt valdeltagande och andra socioekonomiska utmaningar, och lanserades av regeringen efter valet 2014. Kulturministern betonade att det därigenom skulle skapas en mer jämlik fördelning av det offentliga kulturutbudet. Satsningen delades in i två delar: Kulturrådets satsning Kreativa platser och Statens konstråds satsning Konst händerlänk till annan webbplats. Utvärderingen genomfördes av Lena Sohl, lektor i sociologi.

  Ta del av rapporten Äga rum - rätt väg att gå för ökad delaktighet ilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kulturlivet?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hos Myndigheten för kulturanalys.
 • Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i marginaliserade bostadsområden.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Elastiska hem: Forskningscentret Reinvent deltar, genom sin föreståndare tillika professorn i sociologi, Apostolis Papakostas, docent Sara Ferlander och FD Paul Fuehrer, i det Vinnovafinansierade forsknings-och innovationsprojektet Elastiska hem (Vinnovas program Utmaningsdriven innovation, steg 2). Detta projekt, som pågår under två år med start 2019, koordineras och leds av KOD Arkitekter AB, och består av 21 samverkanspartners. Projektets huvudfokus är att utveckla boendeformer för de som vill leva resurssparande, delande och inkluderande. Mer information finns på KOD Arkitekters webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Intervju med Apostolis Papakostas: Reinvent: "Vi lyckas formulera frågor som berör många människors liv"öppnas i nytt fönster
 • Allmänna arvsfonden – erfarenheter av och kunskaper om Allmänna arvsfondens projektfinansiering

  Reinvent har fått i uppdrag att utvärdera Allmänna arvsfondens projektfinansiering. Syftet med utvärderingen är att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som görs i ett tjugotal arvsfondsprojekt med fokus på kvinnor, flickor, män och pojkar. Med hjälp av intersektionella analyser undersöks hur projekten har implementerats och fallit ut, med särskilt fokus på vilka spår Arvsfondens finansiering har lämnat.

  Utvärderingen kommer att svara på frågor som:

  Vilka spår lämnar Allmänna Arvsfondens finansiering av projekten? På vilka sätt lämnar projekten spår? Vilka effekter har projekten?

  Vilka samhällsproblem beskrivs som anledningen till att projekten existerar? Hur fungerar projekten i relation till syftet med dem?

  Hur upplever deltagarna projekten och sin egen roll inom dem?
  Lena Sohl är projektledare och arbetar i projektet tillsammans med Lisa Salmonsson. Utvärderingen kommer att vara klar under våren 2022.

Publikationer

Publikationer rörande forskning från Reinvent publiceras löpande i publikationsdatabasen DiVA.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Södertörns högskolas forskningsdatabas