Studenter i köpcentrum

SustainLab

Vägen mot ett hållbart samhälle är fylld av utmaningar. För att nå klimatmålen och hitta mer hållbara sätt att leva våra liv krävs gemensamma ansträngningar. SustainLab är en mötesplats och en arena där idéer diskuteras och prövas. Vi vill med stöd i forskningen visa på möjligheter att hantera de hållbarhetsutmaningar och olika tolkningar som möter alla verksamheter i vårt samhälle. 

Strävan mot ett hållbart samhälle har blivit alltmer angelägen och brådskande. Massutrotning och andra hot mot den biologiska mångfalden antas öka riskerna för fler pandemier än den vi upplever just nu. Forskningen visar tydligt att klimatförändringarna är ett faktum med stigande medeltemperaturer, där kanske upplevelserna av näst intill snöfria vintrar i södra Sverige kan tolkas som en påtaglig bekräftelse.

Bortom våra upplevelser och tolkningar av tecken syns uppmaningen till samhällsförändring mot hållbarhet i internationella överenskommelser som Parisavtalet om klimatåtgärder och i FN:s Agenda 2030. I dessa internationella avtal läggs ansvaret på ländernas regeringar som i sin tur skickar vidare. Vi vill med stöd i forskningen visa på möjligheter att hantera de hållbarhetsutmaningar och olika tolkningar som möter alla verksamheter i vårt samhälle. Varje verksamhet har sina egna utmaningarna och de måste hanteras på olika sätt och med ett brett utbyte av idéer.

SustainLab Sh ska vara ett nav i en gemensam strävan för hållbarhet. En mötesplats där många olika idéer om hur vi ska nå hållbarhet kan mötas, diskuteras och prövas. Vi vill samla alla på Södertörns högskola, studenter, lärare, forskare och annan personal för att hitta nya transdisciplinära arbetssätt i forskning, utbildning och samverkan. Vår erfarenhet är att alla olika ämnesområden har kunskaper att bidra med för att möta de utmaningar som vi kommer att möta på vägen mot ett hållbart samhälle.

  • Vi samlar och ger exempel på olika synsätt kring hållbarhet inom forskning, utbildning och i samhällets hållbarhetspraktik. Vi väjer inte för att låta olika synsätt komma till tals,
  • Vi arbetar aktivt för att Södertörns högskola ska bli hållbar i alla delar av sin verksamhet, med utgångspunkten att detta måste vara en gemensam strävan för administration, forskare, lärare och studenter,
  • Vi samlar intresserade och engagerade för transdisciplinär metodutveckling som bygger på de erfarenheter som gjorts inom tidigare och pågående projekt. Vi vet att samarbetsmetoder måste anpassas till olika hållbarhetsutmaning och till de förutsättningar och ambitioner som varje partner i de transdisciplinära projekten bär med sig. Att kunna ge stöd som anpassas till situationen är vår ambition,
  • SustainLab Sh är ett forum för att diskutera möjliga former för lärande om hållbar utveckling, såväl för undervisningsformer på grundutbildning som för vidareutbildningar och för socialt lärande inom ramen för transdisciplinära forsknings och samverkansprojekt.
  • Vi ger studenter möjligheter att engagera sig för hållbarhet, inom utbildningarna och med egna idéer och aktiviteter. Vi har en låda med idéer till uppsatser och projektarbeten som kan genomföras inom flera ämnesområden och som kan bidra till våra samverkansparters hållbarhetssträvanden.
  • Vi är en dialogpartner för högskolans samverkan kring hållbarhetsfrågor, och blir därmed en genväg mellan forskare, studenter och partners i kommuner, företag och föreningar.
  • Vi gör Södertörns högskola mer synlig som en resurs för kommunernas, företagens och föreningarnas arbete med hållbarhet,
  • Vi förmedlar kontakter för att möta olika kunskapsbehov
En ensam gul blomma i förgrunden, två blommor i bakgrunden och tunna gräsväxter. 

Ny arena för hållbarhetsforskning

Tomas Kjellkvist: "Det vi vet om hållbarhet säger oss att det bara finns en värld och om den ska bli hållbar måste vi sträva tillsammans"