Student

För dig som vill studera på forskarnivå

Här får du som vill studera på forskarnivå eller redan är doktorand vid Södertörns högskola svar på frågor som rör antagning, kurser och andra vanliga frågor. Här kan du också hitta aktuell information om utlysning av nya doktorandtjänster.

För tillträde till utbildning på forskarnivå behövs dels grundläggande dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom berört ämne, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Särskild behörighet

De krav som ställs på särskild behörighet skiljer sig åt mellan ämnena, men ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet, nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Information om krav på särskild behörighet finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Bifogade handlingar

Allt som ni åberopar och samtliga bifogade handlingar inklusive betygen måste skickas in via vårt ansökningssystem ReachMee där utlysta tjänster annonseras och sökes. Det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK.

Information om utlysningstillfällen för doktorandplatser vid Södertörns högskola hittar du under Lediga anställningar.

Vid Södertörns högskola finns dels doktorander antagna inom forskarutbildningsområden där högskolan har examensrättigheter och dels doktorander antagna vid andra lärosäten men som bedriver sin huvudsakliga verksamhet (är anställda) vid Södertörns högskola.

2019 års doktorandutlysning är nu avslutad.

Besked till sökande väntas tidigast under maj 2019.

För mer information kontakta: Sofia Norling eller Elisabet Möller.

Information om utlysningstillfällen för doktorandplatser vid Södertörns högskola hittar du under Lediga anställningar.

Ett flertal kurser på forskarnivå ges på Södertörns högskola. I mån av plats välkomnar vi doktorander från andra ämnen och lärosäten att delta i dessa. Flertalet av kurserna ges på engelska. För mer information om kurserna hänvisas till respektive forskarutbildningsområde samt forskarskolan BEEGS.

  • Historiska studier
  • Kritisk kulturteori
  • MIljövetenskapliga studier
  • Politik, ekonomi och samhällets organisering
  • Utbildningsvetenskapliga studier
  • CBEES/BEEGS
  • Utvecklingsenheten för högskolepedagogik

I högskolans gemensamma databas för kursplaner hittar du mer information om kurserna som ges på forskarnivå.

Vänd telefonen för bästa upplevelse.

Kan man söka flera tjänster på samma ansökningsformulär?
Ja, det går bra. Du markerar på ansökningsblanketten den tjänst eller de tjänster som du vill söka.

Kan intresserade från icke EU-länder söka?
Ja, vi välkomnar ansökningar även från icke EU-länder.

Vilken adress ska jag skriva?
För att vi snabbt ska kunna få tag på dig ber vi dig skriva den adress där vi enklast/snabbast kan nå dig på.

Kan pågående studier åberopas i ansökan?
Nej, bara avslutade kurser/studier kan ligga till grund för ansökan.

Betyg och LADOK?
Allt som ni åberopar och samtliga bifogade handlingar inklusive betygen måste skickas in via vårt ansökningssystem ReachMee där utlysta tjänster annonseras och sökes. Det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK.

Betyg eller diplom?
Vi föredrar examensbevis, men har du inget så går det bra med LADOK-utdrag eller liknande där det tydligt framgår att dina studier är avklarade.

Vad är en projektplan/forskningsplan?
En forskningsplan/projektplan/avhandlingskiss måste bifogas ansökan. Det är i den som forskningsproblemet ska presenteras, liksom lämpliga teorier, metoder och avgränsningar, samt tidigare forskning inom fältet. När det gäller ansökningar till BEEGS ska också projektets relevans för Östersjöregionen och Östeuropa beskrivas i projektplanen. För information om längden på projektplanen, se respektive utlysningstext.

Varför ska man bifoga flera uppsatser?
Bedömargruppen vill kunna bedöma din progression mellan kandidat och magister- eller masteruppsatsen, därför vill vi att du skickar in både en uppsats/självständigt arbete från grundnivån och en från avancerad nivå.

Uppsatser på utländska språk?
Om du har en uppsats på något annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, behöver du bifoga en sammanfattning på fem till sex sidor (ca 14 000 tecken) på något av de ovan angivna språken tillsammans med examensarbetena i sin helhet i original.

Referenser?
En referensperson ska kunna svara på din vetenskapliga mognad. Vi behöver tillsammans med ansökan få in namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Tidigare publiceringar?
Du behöver inte tidigare ha blivit publicerat på svenska eller något annat språk för att söka en doktorandtjänst.

Måste man betala terminsavgift?
Nej.

Kan man ansöka även om man redan har en PhD/doktorsexamen?
Ja, även om du redan har en PhD/doktorsexamen kan du söka och bli antagen till forskarutbildningen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27