Student

För dig som vill studera på forskarnivå

Här får du som vill studera på forskarnivå eller redan är doktorand vid Södertörns högskola svar på frågor som rör antagning, behörighet och andra vanliga frågor. Här kan du också hitta aktuell information om utlysning av nya doktorandtjänster.

För tillträde till utbildning på forskarnivå behövs dels grundläggande dels särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som

1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom berört ämne, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Särskild behörighet

De krav som ställs på särskild behörighet skiljer sig åt mellan ämnena, men ska vara nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det kan gälla kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning, särskild yrkeserfarenhet, nödvändiga språkkunskaper eller andra villkor som betingas av utbildningen.

Information om krav på särskild behörighet finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne.

Bifogade handlingar

Allt som ni åberopar och samtliga bifogade handlingar inklusive betygen måste skickas in via vårt ansökningssystem ReachMee där utlysta tjänster annonseras och sökes. Det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK.

Information om utlysningstillfällen för doktorandplatser vid Södertörns högskola hittar du under Lediga anställningar.

Södertörns högskola har en samlad utlysning av doktorandplatser en gång per år. Utlysningsperioden sträcker sig som regel från mitten av januari till mitten av februari. Beslut om antagning fattas under våren, vanligtvis i april/maj, och utbildning och anställning påbörjas den 1 september samma år.

Utlysning av enstaka doktorandplatser kan även ske under andra tidpunkter.

För information om aktuella utlysningar, se sidan lediga jobb. Där kan du via knappen ”Prenumerera” anmäla att du vill ha notiser via mail när doktorandplatser annonseras.

Kan intresserade från icke EU-länder söka?
Ja, vi välkomnar ansökningar även från icke EU-länder.

Kan pågående studier åberopas i ansökan?
Nej, bara avslutade kurser/studier kan ligga till grund för ansökan.

Betyg och LADOK?
Allt som ni åberopar och samtliga bifogade handlingar inklusive betygen måste skickas in via vårt ansökningssystem ReachMee där utlysta tjänster annonseras och sökes. Det finns inte möjlighet för bedömargrupperna att hämta upp betyg från LADOK.

Betyg eller diplom?
Vi föredrar examensbevis, men har du inget så går det bra med LADOK-utdrag eller liknande där det tydligt framgår att dina studier är avklarade.

Vad är en projektplan/forskningsplan?
En forskningsplan/projektplan/avhandlingskiss måste bifogas ansökan. Det är i den som forskningsproblemet ska presenteras, liksom lämpliga teorier, metoder och avgränsningar, samt tidigare forskning inom fältet. När det gäller ansökningar till BEEGS ska också projektets relevans för Östersjöregionen och Östeuropa beskrivas i projektplanen. För information om längden på projektplanen, se respektive utlysningstext.

Varför ska man bifoga flera uppsatser?
Bedömargruppen vill kunna bedöma din progression mellan kandidat och magister- eller masteruppsatsen, därför vill vi att du skickar in både en uppsats/självständigt arbete från grundnivån och en från avancerad nivå.

Uppsatser på utländska språk?
Om du har en uppsats på något annat språk än svenska, danska, norska eller engelska, behöver du bifoga en sammanfattning på fem till sex sidor (ca 14 000 tecken) på något av de ovan angivna språken tillsammans med examensarbetena i sin helhet i original.

Referenser?
En referensperson ska kunna svara på din vetenskapliga mognad. Vi behöver tillsammans med ansökan få in namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Tidigare publiceringar?
Du behöver inte tidigare ha blivit publicerat på svenska eller något annat språk för att söka en doktorandtjänst.

Måste man betala terminsavgift?
Nej.

Vilken lön får jag som doktorand vid Södertörns högskola?

Din lön som doktorand regleras i ett lokalt kollektivavtal, den så kallade doktorandstegen, som beslutas av högskolan efter förhandlingar med de fackliga organisationerna. Doktorandstegen bygger på fyra nivåer och baseras på anställningstid. Uppflyttningen mellan de olika nivåerna sker efter 12, 24 och 36 månaders fullgjorde heltidsanställning som doktorand.

Doktorandstege från och med 1 oktober 2019

Begynnelselön: 26 900 kronor
Efter 12 månaders heltidsstudier: 27 400 kronor
Efter 24 månaders heltidsstudier: 28 800 kronor
Efter 36 månaders heltidsstudier: 30 600 kronor


Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-10-19