Forskarutbildning

Forskarutbildningsområdet Historiska studier erbjuder områdesgemensamma kurser på forskarutbildningsnivå. Här samlas information om aktuella forskarutbildningskurser.

Varje ämne med examensrättigheter på forskarnivå har en allmän studieplan som måste följas under utbildningen. Kurser och antalet högskolepoäng som räknas in i en forskarexamen ska stämma överens med den allmänna studieplanen i ämnet där doktoranden är antagen. I den allmänna studieplanen finns också de behörighetskrav som gäller vid ansökan om en doktorandanställning. För att se aktuell information om områdets kurser på forskarnivå – se fliken nedan.

Styrdokument för forskarutbildningar

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel antagningsordning och föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan etnologi.pdf Pdf, 164.8 kB. 164.8 kB 2024-02-26 14.19

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmän studieplan arkeologi.pdf Pdf, 229.6 kB. 229.6 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan etnologi.pdf Pdf, 232.2 kB. 232.2 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan historia.pdf Pdf, 240.7 kB. 240.7 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan idehistoria.pdf Pdf, 227.7 kB. 227.7 kB 2023-01-04 16.07
Allmän studieplan religionsvetenskap.pdf Pdf, 224.3 kB. 224.3 kB 2023-01-04 16.07

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Studieplan i arkelogi.pdf Pdf, 176.5 kB. 176.5 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i etnologi.pdf Pdf, 95 kB. 95 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i historia.pdf Pdf, 90 kB. 90 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i Idéhistoria.pdf Pdf, 129.9 kB. 129.9 kB 2019-02-11 14.32
Studieplan i religionsvetenskap.pdf Pdf, 94.1 kB. 94.1 kB 2019-02-11 14.32

Vetenskaplig teori och metod, 7,5 högskolepoäng

(Methods and Theory of Knowledge, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om aktuell teori- och metoddebatt, främst inom de ämnen som området Historiska studier innefattar. Även om kursen inbegriper studier i respektive ämne, står den mångvetenskapliga gränsöverskridande ambitionen i centrum. Tanken är att förse doktoranden med en uppsättning områdesspecifika teori- och metodkunskaper som kan verka kreativt och nyskapande inom det avhandlingsskrivande som förläggs till enskilda ämnen.

Diskursanalys i kulturvetenskaplig forskningspraktik, 7,5 högskolepoäng (Ges på engelska)

(Discourse Analysis in Cultural and Social Science Research Practice, 7.5 credits)

Kursens syfte är att ge en introduktion till diskursanalys och ge doktoranderna möjlighet att fundera över, diskutera och tillämpa olika diskursanalytiska perspektiv på det egna avhandlingsarbetet. Särskild uppmärksamhet ägnas här Kritisk diskursanalys och diskursteori. Syftet är också att ge kursdeltagarna insikter i olika metodologiska angreppssätt och en förståelse för vilka olika typer av kunskaper som skilda diskursanalytiska perspektiv genererar. Slutligen, kommer kursen att ge doktoranderna insikter i aktuella diskussioner kring demokrati, politik och social förändring inom fältet, med särskild koppling till postmarxism.

För mer information kontakta Jenny Gunnarsson Payne.

Introduktionskurs till historiska studier, 7,5 högskolepoäng

(Introductory Course in Historical Studies, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge ingående kunskaper om områdets vetenskapliga perspektiv och allmänna kunskapsfält. Särskild vikt läggs vid litteratur tydligt förbunden med områdets fyra profiler; Östersjö- och Östeuropastudier, Samtidshistoria med fokus politiska idéer och politisk historia, Genusstudier och Kulturarv och kulturella processer, med inriktning på de olika bidrag som Historiska studiers skilda discipliner - arkeologi, etnologi, idéhistoria och historia - levererar. Ambitionen är också att träna doktoranden i det mångvetenskapliga angreppssätt som områdesstudierna förutsätter.

För mer information om allmänna och särskilda behörigheter samt urvalskriterier, läs antagningsordningen och den allmänna studieplanen innan du skickar in din ansökan.

För information om aktuella forskarkurser, vänligen se högskolans gemensamma databas för kursplaner (svenska).