Samverkan

Forskare inom Historiska studier har lagt stor vikt vid högskolans samverkan med det omgivande samhället, både vad gäller sakkunnighet och ansvar inom olika typer av offentliga utredningar och kommissioner, inom arbetsgrupper som sysslar med företagande och innovation och inom korsbefruktningen mellan kulturlivets och näringslivets intressen.

Insatser har även gjorts inom mer folkbildande verksamhet med lokal förankring, till exempel arkeologiska och etnologiska undersökningar i högskolans närhet.

Stor vikt läggs vid publicering av forskningsrön, hur forskning sprids till allmänheten och att forskning uppmärksammas i media.

Området bidrar på dessa sätt till att stärka högskolans samverkansuppdrag, vilket kommer vara till nytta för doktorandernas omvärldskontakter och arbetslivsanknytning under sina studier på forskarnivå vid Södertörns högskola.

Kultur & Näringsliv

Forskare inom Historiska studier samverkar med näringslivet på olika sätt. Ett exempel är det marinarkeologiska forskningscentret MARIS, som har utvecklat ett nära samarbete med det privata näringslivet.

Med stöd från KK-stiftelsen har forskningsprojektet Spökskeppet bedrivits. Projektet har samverkan med surveyföretaget MMT och produktionsbolaget Deep Sea Productions.

Samarbetet innebär en möjlighet för doktorander vid högskolan att praktisera ombord på fartyg utrustade med mycket avancerad utrustning för bottenavsökning och undervattensdokumentation. Detta samarbete kommer att utvecklas vidare.

Fältarbete i högskolans närhet

Samverkan med det omgivande samhället kan många gånger innebära konkreta möten med dem som bor i högskolans närområde. Ett exempel på det är hur arkeologernas intresse för arkeologins roll i samhället har avspeglat sig i ämnets verksamhet.

Här kan nämnas fältarbeten och seminariegrävningar som i flera fall de senaste åren förlagts till förorterna i högskolans närområde, och där arkeologerna förväntas möta och diskutera arkeologi med allmänheten.

Detta arbetssätt har genomförts tillsammans med etnologerna som parallellt bedrivit kompletterande fältarbeten kring kulturarvets problematik i storstadens mångkulturella miljöer.

Högskolans samverkansuppgift integreras på så sätt redan i fältarbetet.

Ämnet etnologi har varit initiativtagare till forskningscirklar som verktyg för yrkesreflektion och skolutveckling för lärare i Huddinge och Södertälje kommuner. Ett annat exempel är att historieämnet givit en kurs i lokalhistoria för gymnasieelever inom ramen för ett samverkansprojekt med kommunerna i söderförort.

Spridning av forskningsresultat

En viktig del av samverkansuppdraget är att sprida och tillgängliggöra högskolans forskningsresultat i samhället i stort.

Forskare från samtliga ämnen inom Historiska studier har varit mycket aktiva när det gäller att synliggöra forskningsresultat, exempelvis med ett flertal artiklar i Populär historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., genom medverkan som föreläsare och paneldiskussioner vid den årliga bokmässan i Göteborg och i liknande sammanhang. Flera forskare, publicerar sig i understreckare och debattartiklar i dagspressen samt ger föreläsningar för olika myndigheter, organisationer och föreningar.

Samtidshistoriska institutet (SHI) arrangerar regelbundet öppna seminarier kring samtidshistoriska teman som väckt medial uppmärksamhet. Till dessa seminarier är representanter från det omgivande samhället varmt välkomna.

Den historiska forskningen kring folkmord har rönt uppmärksamhet, bland annat genom samarbetet med Forum för levande historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Forskare från Historiska studier har i stor utsträckning ingått i redaktionerna för vetenskapliga tidskrifter, såsom exempelvis Social history, Historisk tidskrift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Kvinnovetenskaplig tidskrift (numera Tidskrift för genusvetenskap) med flera. Östersjöforskningen har ett givet forum i kvartalstidskriften Baltic Worlds Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som även planerar en årlig utgåva vilken vänder sig direkt till det omgivande samhället. Flertal forskare inom de ämnen som ingår i Historiska studier är också aktiva i vetenskapliga forskningsråd, deras beredningsgrupper och paneler, bland andra Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Norges forskningsråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Riksbankens Jubileumsfond Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..