Student

Miljövetenskapliga studier

Södertörns högskola har antagit utmaningen att integrera naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ansatser för att skapa ett samhällsrelevant, tvär- och mångvetenskapligt forskarutbildningsområde: Miljövetenskapliga studier.

Vi lever idag i en komplex värld där förståelse av relationen mellan natur och samhället är viktig för att tolka och hantera frågor kring miljö och utveckling. Kunskap om hur såväl samhälle som ekosystem fungerar och hur de påverkar varandra behövs för förståelse av interaktionerna mellan miljöförändringar, ekologiska processer och olika sociala system.

Inom miljövetenskapliga studier utgår vi därför ifrån olika naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv, ansatser och teoribildningar, för att bättre förstå till exempel klimatproblematiken, hur vi kan uppnå en hållbar användning av naturresurser av olika slag, hur olika kemikalier påverkar människor och miljö och vilken betydelse biologisk mångfald har för en hållbar utveckling. Som regel arbetar forskare med olika bakgrund och kompetenser i mångvetenskapliga grupper, där forskningsproblemet snarare än vetenskaplig disciplin står i förgrunden.

Forskarmiljön inom miljövetenskapliga studier består idag av ett fytiotal doktorander och forskare sammanlagt. De seniora forskarna har ämnesmässig bakgrund inom bland annat naturresurshushållning, kultur- och natur-geografi, geovetenskap, ekologi, biologi, mikrobiologi, statsvetenskap, politisk ekologi, sociologi och utvecklingsstudier och gedigen erfarenhet från mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt nationellt och internationellt.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27