Student

Politik, ekonomi och samhällets organisering

Forskningsfältet Politik, ekonomi och samhällets organisering utgör ett starkt forskningsområde vid Södertörns högskola. Här möts företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap som i ett växelspel utvecklat forskningsområdet och skapat en forskningsmiljö där de med sina respektive styrkor tar sig an studiet av samhällets institutioner och deras förändring.

För att förstå hur vårt samhälle förändras krävs att vi inte bara ser till vad som händer inom politiken eller på marknaden. Vi måste också se vad som händer i skärningspunkterna och hur de interagerar med varandra. Hur organiseras företag, stater och frivilligorganisationer och hur samverkar de? Hur kan fenomen som globalisering knytas till demokratin, marknadens och välfärdsstatens förändring? Hur påverkar dessa förändringar samhällets gemensamma normer och föreställningar? Studierna av vårt samhälle bedrivs ur tre olika perspektiv, eller på tre samhälleliga plan: det institutionella, det organisatoriska och det mellanmänskliga.

Ett område - fyra ämnen

Peso omfattar fyra ämnesområden: företagsekonomi, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. Inom samtliga områden strävar Södertörns högskola efter en stark koppling mellan ämnets forskning och dess utbildning. Ofta samarbetar ämnet också med forskare från andra discipliner. Många forskningsprojekt, men långt ifrån alla, är inriktade mot Central- och Östeuropa, Norden och Europeiska Unionen.

Forskningen i företagsekonomi sker huvudsak inom två områden: entreprenörskapets dynamik samt offentlig organisation och ledning. Den nationalekonomiska forskningen på Södertörns högskola har en empirisk karaktär och omfattar områden såsom: industriell organisation och konkurrensfrågor, internationell handel, ekonomisk tillväxt, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och miljöekonomi.

Inom den statsvetenskapliga forskningen vid Södertörns högskola är politiska partier (bland annat rörande populism och partiledarskap) samt styrningen av stater och europeiska institutioner ett huvudområde. Politiska idéer om bland annat demokrati, rättvisa, expertis och teknologi är ett annat centralt forskningsområde. Forskning om minoritets- och migrationspolitik samt nationalism är en tredje huvudinriktning.

Inom sociologi studeras urbanitet och etnicitet, hälsa och social förändring, politisk sociologi och organisation, arbetsliv och genus samt välfärds- och arbetsmarknadsstudier.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-02-27