Student

Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras.

Med sin grund i forskarfrågor sprungna ur lärarprofessionen tar sig forskarutbildningen an undervisningens förutsättningar och möjligheter. Vad innehåller den? Hur utformas undervisningen i olika kulturella och sociopolitiska kontexter? Forskningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt som tar in dagens mångkulturella, flerspråkiga och medialiserade samhälle.

Utbildningsvetenskapliga studier innefattar sju forskarutbildningsämnen: svenska, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, den praktiska kunskapens teori, historia och idéhistoria.

Södertörns högskola fick tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier i november 2017. Forskningen är didaktisk och frågorna utgår från den vardag som lärarna möter. De första doktoranderna började sina studier hösten 2018. De ämnen som i dag ingår har en nära förbindelse till lärarutbildningen vid Södertörns högskola, en utbildning som utgör en stor del av högskolans undervisningsverksamhet.

Forskarutbildning
Personal och styrgrupp
Kalenderhändelser

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-02-20