Student

Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras.

Med sin grund i forskarfrågor sprungna ur lärarprofessionen tar sig forskarutbildningen an undervisningens förutsättningar och möjligheter. Vad innehåller den? Hur utformas undervisningen i olika kulturella och sociopolitiska kontexter? Forskningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt som tar in dagens mångkulturella, flerspråkiga och medialiserade samhälle.

Utbildningsvetenskapliga studier innefattar sex forskarutbildningsämnen: svenska, pedagogik, medie- och kommunikationsvetenskap, litteraturvetenskap, den praktiska kunskapens teori och historia.

Södertörns högskola fick tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier i november 2017. Forskningen är didaktisk och frågorna utgår från den vardag som lärarna möter. De första doktoranderna började sina studier hösten 2018. De ämnen som i dag ingår har en nära förbindelse till lärarutbildningen vid Södertörns högskola, en utbildning som utgör en stor del av högskolans undervisningsverksamhet.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-12-02