Student

Utbildningsvetenskapliga studier

Utbildningsvetenskapliga studier är ett område där bevarandet och förändrandet av kultur, kunskaper och värden i relation till utbildningsinstitutioner studeras.

Med sin grund i forskarfrågor sprungna ur lärarprofessionen tar sig forskarutbildningen an undervisningens förutsättningar och möjligheter. Vad innehåller den? Hur utformas undervisningen i olika kulturella och sociopolitiska kontexter? Forskningen präglas av ett kritiskt förhållningssätt som tar in dagens mångkulturella, flerspråkiga och medialiserade samhälle.

Initial ingår två ämnen, som är relaterade till lärarutbildningen, svenska och pedagogik. Forskningen är didaktisk och frågorna utgår från den vardag som lärarna möter. Inom ämnet svenska läggs tonvikten bland annat på samspelet mellan olika kontexter och språkliga uttrycksformer, och man eftersträvar en bred öppenhet för en mångfald av språkvetenskapliga synsätt och strömningar. Här tillämpas ett tvärvetenskapligt arbetssätt och forskningen är inriktad på frågor av samhällsrelevans.

I centrum för forskningsutbildning i pedagogik står ett intresse för människans förändringspotential. Studierna fokuserar på uppfostran, undervisning och utbildning av såväl individen som kollektivet.

Södertörns högskola fick tillstånd av Universitetskanslersämbetet att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier i november 2017. De första doktoranderna började sina studier hösten 2018. Ambitionen är att utvidga forskarutbildningen med fler ämnen i framtiden. De ämnen som i dag ingår har en nära förbindelse till lärarutbildningen vid Södertörns högskola, en utbildning som utgör en stor del av högskolans undervisningsverksamhet. 

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-22