Personal

Forskningskoordinator Utbildningsvetenskapliga studier: Liza Haglund

Administrativ personal: Robin Falk

Styrgruppen för Utbildningsvetenskapliga studier:

Michael Forsman – Ordförande, Utbildningsvetenskapliga studier
Jenny Magnusson – Studierektor, Svenska & Forskningsledare Lärarutbildningen
Claudia Schumann – Studierektor, Pedagogik
Johannes Heuman – Studierektor, Historia
Carl Cederberg – Studierektor, Den praktiska kunskapens teori
Claudia Lindén – Studierektor, Litteraturvetenskap
Göran Bolin – Studierektor, Media- och kommunikationsvetenskap
Azul Romo Flores – Doktorandrepresentant
Carolina Ekman – Doktorandrepresentant

Forskare, doktorander och övrig personal:

Anna Ambrose

Anna Ambrose

Ämnessamordnare

Lektor

Fil.dr. och lektor i pedagogik. Forskningsintressen: utbildningsfrågor med betoning på social rättvisa. Undervisar inom ämnet pedagogik och på lärarutbildningen

Lärarutbildningen

MC622

Lovisa Bergdahl

Lovisa Bergdahl

Docent

Lektor

Etik och värdegrundsfrågor; kosmopolitiska och deliberativa utbildningsideal/modeller; skolan i det pluralistiska och postsekulära samhället; skolkulturforskning.

Lärarutbildningen

MC621

Alice Bergholtz

Alice Bergholtz

Doktorerar med intresse av mediepraktiker, ungas politiska engagemang och institutionell demokrati i Europa.

Institutionen för kultur och lärande

PC240

Kurt Berndt

Kurt Berndt

Docent

Programsamordnare

Lektor

Lärarutbildningen

MC625

Lotta Björkman

Lotta Björkman

Doktorand

Doktorand i pedagogik med fokus på elevers perspektiv på inkluderande undervisning.

Lärarutbildningen

MC627

Emma Björkum

Emma Björkum

Doktorand

Doktorand i pedagogik med inriktning fritidshem.

Lärarutbildningen

Göran Bolin

Göran Bolin

Professor

Professor

Institutionen för kultur och lärande

PC206

Christian Eidevald

Christian Eidevald

Gästprofessor i pedagogik med inriktning förskola

Lärarutbildningen

MC619

Maria Eklund Heinonen

Maria Eklund Heinonen

Docent

Lektor

Jag är docent i svenska och undervisar på kurser i svenska som andraspråk på lärarprogrammet, men också om akademiskt skrivande och högskolepedagogik.

Institutionen för kultur och lärande

PB235

Carolina Ekman

Carolina Ekman

Doktorand

Jag är doktorand i pedagogik och studerar elevers möjligheter och begränsningar gällande estetiska och kulturella uttryck i skolämnet slöjd.

Lärarutbildningen

MC627

Cecilia Ferm Almqvist

Cecilia Ferm Almqvist

Professor

Programsamordnare

Michael Forsman

Michael Forsman

Professor

Jag är professor i medie-och kommunikationsvetenskap (MKV). Mina huvudsakliga forskningsintressen rör skola, medier och digitalisering.

Institutionen för kultur och lärande

PC201

Martin Gunnarson

Martin Gunnarson

Docent

Lektor

Jag är etnolog, lektor och centrumföreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Som forskare arbetar jag främst inom området medicinsk humaniora.

Institutionen för kultur och lärande

PD208

Sara Hellman

Sara Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med fokus på andraspråksinlärning och klassrumsinteraktion

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Josefin Hellman

Josefin Hellman

Doktorand

Doktorand i svenska med utbildningsvetenskaplig inriktning. Mitt avhandlingsarbete berör didaktiska perspektiv på akademiskt skrivande och källanvändning.

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Ellen Henriksson

Ellen Henriksson

Doktorand

Doktorand och forskar om skolk som fenomen och problem kring sekelskiftet 1900.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F932

Marie Hållander

Marie Hållander

Fil dr

Lektor

Stina Hållsten

Stina Hållsten

Docent

Lektor

2020-24 arbetar jag i projektet "Att arbeta på sitt andraspråk", finansierat av Forte. Från ht21 är jag inriktningsansvarig på ämneslärarprogrammet, inriktning Svenska.

Institutionen för kultur och lärande

PB242

Natalia Karlsson

Natalia Karlsson

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Aktuell forskning inom matematikdidaktik har fokus på utveckling av teoretiska och metodologiska ansatser i förhållande till undervisningsinnehåll och dess sekvensering

Lärarutbildningen

MC624

Elisabet Langmann

Elisabet Langmann

Docent

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jonna Lappalainen

Jonna Lappalainen

Docent

Lektor

Institutionen för kultur och lärande

LO663

Per Ledin

Per Ledin

Professor

Jag intresserar mig för hur språk samspelar med samhälleliga utmaningar och förändringar och arbetar ofta med multimodala och kritiska analyser.

Institutionen för kultur och lärande

PB202

Susan Lindholm

Susan Lindholm

Fil dr

Projektforskare

Institutionen för historia och samtidsstudier

F922

Ann-Sofie Lönngren

Ann-Sofie Lönngren

Professor

Avdelningsföreståndare

Professor i litteraturvetenskap med intresse för nordeuropeisk litteratur efter 1880, queerteori och litterära djurstudier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204B

Jenny Magnusson

Jenny Magnusson

Docent

Studierektor

Lektor

Docent, svenska Forskningsledare, LU

Institutionen för kultur och lärande

PB240

Mårten Michanek

Mårten Michanek

Doktorand

Doktorand i litteraturvetenskap, inriktad på barn- och ungdomslitteratur. Tillhör forskarutbildningsområdet utbildningsvetenskapliga studier.

Institutionen för kultur och lärande

PA204C

Monica Mitlin

Monica Mitlin

Doktorand

Begreppen meningsskapande och meningsfullhet i förskolan som omsorgs- och utbildningskontext. Filosofiska ingångar är vardagsspråksfilosofin och psykoanalytiskt influerad marxism.

Institutionen för kultur och lärande

PD229

Paul Moerman

Paul Moerman

Adjunkt

Mitt forskningsområde är dans som undervisning med fokus på dans och utbildnings relationella aspekter, samspelet mellan etik och estetik och konsterna som sfärer för tillblivelse.

Lärarutbildningen

MD172

Niclas Månsson

Niclas Månsson

Professor

Biträdande föreståndare

Lärarutbildningen

MC614

Panagiota Nasiopoulou

Panagiota Nasiopoulou

Lektor

Fil.dr och lektor i pedagogik. Forskningsintresse: strukturella faktorers betydelse for kvalitet i förskolan. Undervisar inom förskollärarutbildning och pedagogik.

Lärarutbildningen

MC619

Zoe Nikolaidou

Zoe Nikolaidou

Docent

Ämnessamordnare

Lektor

Jag är språkforskare och jag jobbar med frågor om flerspråkighet, migration och svenska som andraspråk. Min forskning utgår från lingvistisk etnografi och diskursanalys.

Institutionen för kultur och lärande

PB241

Staffan Nilsson

Staffan Nilsson

Teol dr

Lektor

Jag undervisar och forskar inom fälten religionsdidaktik och etik, med speciellt intresse för dygdetik.

Institutionen för historia och samtidsstudier

F1002

Linda Nordenskjöld Narfström

Linda Nordenskjöld Narfström

Doktorand

Jag är doktorand i ämnet svenska. Min avhandling berör andraspråkstalares interaktion i en informell lärandemiljö på språkcaféer.

Institutionen för kultur och lärande

PB233

Lina Nyroos

Lina Nyroos

Docent

Lektor

Lektor och docent i svenska. Forskar om samtal och social interaktion, särskilt i institutionella sammanhang. VR-projekt 2022-2024 om samspel och interaktion i svenska polisförhör.

Institutionen för kultur och lärande

PB206

Anders J Persson

Anders J Persson

Fil dr

Akademisk ledare

Theresia Pettersson

Theresia Pettersson

Fil dr

Avdelningsföreståndare

Lektor

Jag är lektor i svenska och biträdande avdelningsavståndare för svenskämnet samt programsamordnare för Kommunikatörsprogrammet. Min forskning rör literacy under tidigmodern tid.

Institutionen för kultur och lärande

PB211

Anthemis Raptopoulou

Anthemis Raptopoulou

Fil dr

Lektor

Christina Rodell Olgac

Christina Rodell Olgac

Docent

Lektor

Christina Rodell Olgaç arbetar med frågor som rör den romska minoritetens skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på högre utbildning och social mobilitet.

Lärarutbildningen

Azul Romo Flores

Azul Romo Flores

Doktorand

Undersöker vilka sociala funktioner Esportutbildningar har inom den svenska gymnasieskolan, och varför unga människor väljer dessa som karriärmöjligheter.

Institutionen för kultur och lärande

PC238

Marcus Sandborgh

Marcus Sandborgh

Doktorand

Doktorand svenska. Forskar i matematiklärares interaktioner med sina elever i samband med undervisning.

Institutionen för kultur och lärande

PA253A

Yanti Sastrawan

Yanti Sastrawan

Doktorand

Doktorand i media och kommunikation vid Forskarskolan: Skola, Sport, Skärm. Min forskning handlar främst om Indonesiens digitalisering av utbildning i Pancasila-sammanhang.

Institutionen för kultur och lärande

PC212

Christina Stein

Christina Stein

Doktorand

Institutionen för kultur och lärande

PB228

Shelbi Taylor

Shelbi Taylor

Doktorand

Lärarutbildningen

MC627

Martin Thöje

Martin Thöje

Doktorand

Forskning om undervisningens teori och praktik, med särskilt intresse för människoröstens pedagogiska betydelse.

Lärarutbildningen

MC627