Bildning och utbildning

Skolan står ofta i fokus i samhällsdebatten och det finns en rad aspekter som är värda att beakta. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom flera olika ämnen som på olika sätt har bäring bildning och utbildning. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Professor Maria Zackariassons forskning är bland annat inriktad mot högre utbildning och lärarutbildning, med särskilt fokus på handledning av studenters självständiga arbeten. I sin forskning har hon också intresserat sig för folkbildning och ungas demokratisyn och demokratiska kompetens, med utgångspunkt dels i sociala rörelser, dels i kristna ungdomsorganisationer.

Fil dr Jenny Svensson forskar om hur den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet fungerat. Genom att återkommande samtala med rektorer kring krav, förväntningar och förändring i skolans vardag har handlingsmönster för att hantera rektorsuppdragets komplexitet analyserats. I ett annat projekt studerar jag granskningen (i vid bemärkelse) av skolan, och hur denna påverkar lärare och rektorers arbete.

Docent Anders Burman har bland annat forskat om bildning, pedagogik och uppfostran i ett idéhistoriskt perspektiv, liksom om estetiska läroprocesser och liberal education.

Docent Natalia Karlssons forskningsintresse handlar om synen på kunskaper i matematik, konkretisering, vad som avses med en förmåga samt de matematiska strukturer som ligger till grund för att utveckla ett matematiskt tänkande. Hon intresserar sig också för matematikens roll för att bilda sig i, och erbjuda vetenskapliga modeller i en rad andra ämnen, inte minst inom samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Fil dr Lovisa Bergdahl forskar om skolans fostrans- och värdegrundsarbete där huvudfrågan är – vad händer med fostransuppdraget i kunskapskrisen? Hon driver också ett EU-finansierat samverkansprojekt inom ERASMUS+ som involverar undervisande lärare i Sverige, Grekland och Irland som arbetar med integration av nyanlända, också detta med fokus på etik, demokrati och värdegrundsfrågor.

Docent Christina Rodell Olgaç inriktar sin forskning i pedagogik på romska skol- och utbildningsfrågor. Forskning, som ofta bedrivs i samarbete med romska lärare, rör för närvarande romers skol- och utbildningssituation med särskilt fokus på språklig och kulturell revitalisering, nationell självförståelse, interkulturella läroprocesser och social mobilitet i romska utbildningssammanhang.

Lektor Eva Schwarz forskar bland annat om hur små barn på förskolan tolkar sin roll i utbildningssystemet. Hur skapar barnen mening med sitt vistelse i en institution som är strukturerad av rutiner, kulturella, ekonomiska och sociale rambetingelser och idéer kring lärande och uppfostran? Hur konstitueras relationen mellan individ och kollektiv?

Fil dr Jenny Berglunds forskning handlar om minoriteters religionsundervisning i Europa. Just nu studerar hon islamundervisning så som den bedrivs i moskéer och muslimska organisationer i Sverige och Storbritannien. Hon intresserar sig för elevers erfarenheter av klassisk koranundervisning i relation till sekulär undervisning. Hon driver också ett projekt som jämför statligt finansierad islamundervisning i tio europeiska länder.

Doktorand Fredrik Jahnke forskar om religiös mångfald i den samtida svenska grundskolan. De grundläggande frågorna rör hur ungdomar i mångkulturella skolmiljöer resonerar och förhåller sig till religion och identitet.

Hassan Sharif är fil dr i utbildningssociologi och adjunkt i socialt arbete. Hans avhandling handlade om nyanlända ungdomar i det svenska gymnasiets introduktionsutbildning. Nuvarande forskning rör lärarstudenters val och förhållningssätt. Med utgångspunkt i deras sociala, utbildningsmässiga och språkliga tillgångar analyseras hur de förhåller sig till och ser på utbildningen och dess betydelse för den framtida yrkesrollen.

Professor Joakim Ekman forskar bland annat om politiskt deltagande och politisk socialisation, samt den svenska skolans roll som en förmedlare av demokratiska värderingar och förhållningssätt.