Coronaviruset

I spåren av coronaviruset uppstår många frågor. Hur hanterar vi som samhälle och människor ett stort virusutbrott? Vad innebär det för barn och unga när skolor och annan verksamhet stänger? Här samlar vi våra forskare som kan ge svar utifrån sina respektive forskningsområden.

Listan kan komma att uppdateras allt eftersom.

Hur påverkas ekonomin och samhället?

Mats Bergman, prof i nationalekonomi. Kan svara på frågor om samhällsekonomiska avvägningar kring liv och hälsa. Hur mycket samhället brukar investera i åtgärder som minskar risken för dödsfall - och hur sådana beslutsregler kan tillämpas på coronaepidemin. Mats Bergman har bl a suttit i Läkemedelsförmånsnämnden, som fattar beslut om vilka läkemedel som samhället ska subventionera.

Media och politiken

Milda Malling, doktorand i journalistik - Forskar om politisk kommunikation och journalistik, samt strategiskt kommunikation. Kan svara på frågor och kommentera hur myndigheter och politiker kommunicerar, hur det rapporteras i media om coronaviruset. Vilka frågor ställs, vilka ställs inte och varför? Hur ser rapporteringen ut i andra europeiska länder.

Hur kan det uppstå klyftor mellan det som rapporteras i olika kanaler, inklusive sociala medier, och hur man som läsare/publik uppfattar det, särskilt om man följer motstridig information från olika länder.

Anna Maria Jönsson, professor i medie-och kommunikationsvetenskap
Kan svara på frågor som rör bland annat hur svenska folket uppfattar nyhetsbevakningen kring corona, samt myndigheternas kommunikation. Hur ser allmänhetens förtroende ut, går det att jämföra med andra kriser? Anna Maria Jönsson är med i det nystartade projektet Kommunikation av akut men osäker kunskap - Ny studie under coronapandemin. Länk till annan webbplats.

Vad händer om skolor stänger?

Jonas Lindström, Fil. dr i sociolog - Kan svara på frågor om hur en stängning av skolor och liknande verksamhet kan påverka ur ett socialt och klassmässigt perspektiv. Förutsättningarna för digital distansundervisning ser olika ut och det finns en risk att en stängning av skolor kan slå olika mot olika grupper och bostadsområden. Kan ge en sociologisk kommentar, med framför allt fokus på segregation

Cecilia Ferm Almqvist, professor i pedagogik - Kan svara på frågor kring hur man som förälder kan tänka om skolan stänger eller hur barns skolgång påverkas av att inte vara på plats i klassrummet.

Hur tar vi hand om våra äldre?

Magdalena Elmersjö, Fil, dr och lektor i socialt arbete- Kan svara på frågor frågor om äldre och äldreomsorg - föreställningar om äldre och äldres behov, omsorgspersonalens kompetens, god omsorg, personkontinuitet, arbetsvillkor inom äldreomsorgen, äldreomsorgens organisering.

Regering och myndigheters agerande

Marja Lemne, doktor i statsvetenskap. (070-760 85 91). Har mångårig erfarenhet av svensk offentlig förvaltning och deltagit i ett flertal offentliga utredningar, bland annat kring smittskyddet.

Coronaviruset och klimatet

Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik - Kan kommentera hur omställningen som sker nu kan relatera till eller ha betydelse för klimatomställningen. Kan bidra med perspektiv kring hur det kommer sig att vi kan ändra vårt beteende drastiskt nu, men har svårt när det gäller klimatfrågor. Samt hur de politiska och retoriska möjligheterna och svårigheterna att hålla kvar vid den inbromsning av utsläppen som sker just nu, på grund av coronakrisen.