Hållbar utveckling

Hållbar utveckling definierades 1987 av Bruntlandkommissionens som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Här kan man räkna in hälsosam och god miljö men också ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Nedan har vi samlat forskning från Södertörns högskola med olika aspekter på detta område. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

För att skapa ett bra Stockholm för alla driver Södertörns högskola forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap Länk till annan webbplats.” som genomförs tillsammans med näringslivet. Fokus är implementering av stadsplaner i södra Stockholm. Målet är att skapa goda förutsättningar för bostadsområden som är bra för människor och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

Professor Mats Bergman är ordförande i styrgruppen för forskningscentret och forskningsprojektet Reinvent. Han forskar bland annat om detaljhandel och stadens struktur.

 

Docent Malin Gawell forskar om socialt entreprenörskap, socialt företagande och det civila samhället. I detta arbete berörs frågor kring hur sociala frågor hanteras på olika sätt i vårt samhälle och bland annat hur dessa frågor kan bidra till fungerande och inkluderande samhällsmodeller för olika grupper av människor – som även är hållbara över tid.

Forskarstuderande Sara Perssons forskning har fokus på samhällsansvar och sociala hållbarhetsfrågor i stora energi- och infrastrukturprojekt. Hennes forskningsprojekt är inspirerat av autoetnografiska metoder och handlar om oljefältet Patos-Marinza i Albanien och hur ansvaret för lokalsamhället fördelas mellan stat och privat sektor.

Professor Michael Gilek forskar om hållbar planering och förvaltning av Östersjön och dess naturresurser.

Professor Björn Hassler forskar om miljö-och hållbarhetsfrågor kopplade till Östersjön i allmänhet och övergödning respektive marin fysisk planering i synnerhet. Fokus är framför allt placerat på de olika typer av samarbeten som finns mellan Östersjöländerna, hur dessa samarbeten ser ut idag, EU:s ökande betydelse och hur tänkbara alternativ skulle kunna se ut.

Fil dr Johanna Johansson forskar om politik och styrning för hållbart nyttjande av den svenska skogen. De senaste åren har hon främst intresserat sig för hur konflikter kring biologisk mångfald och ett ökat uttag av biomassa från skogen kan hanteras inom ramen för nuvarande skogspolitik.

Professor Kari Lehtilä forskar om miljö- och hållbarhetsfrågor anknutna till biologisk mångfald. Aktuella forskningsteman är landskapsutveckling i skogs- och jordbruksmiljöer, ekoturismens hållbarhetsfrågor samt hållbar planering av grönområden i stadsmiljöer.

Professor Ranjula Bali Swains forskning fokuserar på hållbar utveckling och miljöekonomi. Hennes senaste publikation är en kritiska undersökning av FN:s globala miljömål.

Katarina Elofsson är professor i nationalekonomi, specialiserad inom miljöekonomi, ekologisk ekonomi och hållbar utveckling.

Fil dr Daniel Castillo forskar för närvarande om kommunala försök att etablera hållbara och långsiktiga arbetsmarknadsmodeller för arbetslösa. Kommunernas ambitioner är att utveckla tjänster som kan avlasta yrkesgrupper som idag har en hög arbetsbelastning, till exempel inom skola, vård och omsorg.