Internationella kvinnodagen 8 mars

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen, vilken instiftades redan 1910 och uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors situation över hela världen. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt berör kvinnor, genus, jämställdhet, könsroller etc. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Helena Hill är lektor i genusvetenskap och docent i idéhistoria. Hennes forskning handlar om föreställningar om maskulinitet, femininitet, klass och nationalitet i relation till sociala och politiska rörelser. Hill har även forskat om faderskap och föreställningar om "nya jämställda män" från mitten av 1900-talet och framåt. Just nu undersöker hon begreppet "normkritik", både begreppets framväxt och hur det har tolkats och förståtts inom en rad olika områden.

Professor Teresa Kulawiks forskning befinner sig i skärningspunkten mellan olika platser – Polen, Sverige och Tyskland och hon studerar gränsytor mellan kunskap, kroppar och politik utifrån ett långtidsperspektiv. Just nu vistas hon vid Centrum för Kvinno- och Genusvetenskapliga Studier vid Tekniska Universitetet i Berlin.

Ulla Manns är idéhistoriker och professor i genusvetenskap och forskar främst om minnespolitik och/i sociala rörelser, den äldre kvinnorörelsen, feministisk idéutveckling och metodfrågor. Hennes senaste forskning handlar om den västerländska 1800-talsfeminismens kulturella minne. Projektet handlar både om hur den dåtida kvinnorörelsen skapade ett kollektivt minne om sig själv som rörelse och vilka utmaningar dagens forskare står inför när vi studerar detta.

Docent Katarina Mattsson forskar om samspelet mellan genus, nationella identiteter och vithetskonstruktioner. Hon har särskilt intresserat sig för olika former av rasism och hur vithet fungerar som en privilegierad position i det svenska samhället. Hon har dessutom studerat Fröken Sverige-tävlingen och föreställningar om vit femininitet, samt forskat om vithet och föreställningar om den andra i den turistiska sfären.

Iwo Nord är doktorand i genusvetenskap, med anknytning till Centre for Baltic and East European Studies (CBEES). Hens akademiska bakgrund är tvärvetenskaplig, och rör sig över internationella gränser, något som också återspeglas i doktorandprojektet, som är etnografiskt och fokuserar på Serbien som global destination för könsbekräftande kirurgi.

Jenny Sundén är medievetare och professor i genusvetenskap. Hon bedriver feministisk teknikforskning och har forskat på allt från virtuella världar och onlinespel till reproduktionsteknologier och medicinsk simulering. Hon förespråkar en posthumanistisk feministisk ansats med utgångspunkt i hur en vardaglig teknologisk intimitet gör själva våra kroppars gränser otydliga.

Ann Werner är lektor i genusvetenskap och hennes forskning rör sig i huvudsak inom fältet feministiska kulturstudier. Hon har forskat bland annat om tonårstjejers musikbruk, om dans på YouTube och är just nu verksam inom ett projekt om internets betydelse för musikkonsumtion i samtiden.

Docent Helene Carlbäck skriver om kärlek, familj, äktenskap och genuspolitik i Ryssland på 1900-talet. På grundval av mäns livsberättelser kartlägger hon deras upplevelser av manlighet och faderskap. Hon håller också föreläsningar och föredrag om kvinnors roll i den ryska revolutionen, t.ex. ”Ryska revolutionen: Kärlek, sexualitet och kvinnors villkorliga frigörelse.”

Fil dr Christina Douglas forskning handlar bland annat om den tyskbaltiska elitens kvinnor i Baltikum mellan 1905-1939. Forskningen fokuserar på att både lyfta fram och problematisera den tyskbaltiska kvinnorörelsen samt dess relation till det tyskbaltiska nationella projektet. Utgångspunkten är feministisk teori där en central aspekt är betydelsen av genus i konstruerandet av nationella projekt.

Professor Lena Lennerhed forskar om abort i Sverige 1938-1975; vilka möjligheter kvinnor hade att få abort, hur de bemöttes, och om den politiska kampen för fri abort under 1960-talet. Lennerhed har tidigare skrivit artiklar och böcker om sexualpolitisk historia i Sverige.

Fil dr Liudmila Voronova disputerade 2014 med en avhandling om genus i politisk journalistik i Ryssland och Sverige. Liudmila skriver och föreläser om intersektionalitet som tillvägagångssätt i journalistik och medieforskning. Hennes forskningsintresse handlar om journalistiska kulturer i olika politiska och kulturella sammanhang.

Professor Marta Edling forskar bland annat om rekryteringen till professurerna i konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm under perioden 1938-2000. Hon visar hur "broderskapets hegemoniska ställning" är lika påtaglig inom konstnärseliten som inom näringslivseliten, och att konstfältet i viktiga avseenden inte verkar avvika från andra elitfält när det kommer till rekrytering och reproduktion av könsbestämda mönster.

Lektor Amelie Björck är inriktad mot drama och teater. Hennes forskning utgår från genusvetenskapliga/intersektionella perspektiv och kretsar kring drama-teater, poesi, reflexivt skrivande, performativitet/performance och djurstudier.

Professor Claudia Lindéns forskning rör sig i skärningspunkten mellan genusteori, queerteori och litteraturvetenskap, med särskilt intresse för hur skandinavisk arton- och nittonhundratalslitteratur gestaltar sambandet mellan sexualitet, estetik och politik.

Fil dr Ekaterina Kalinina disputerade 2014 med en avhandling om historisk utveckling av nostalgiska attityder I dagen Ryssland. Där skrev hon bland annat om genusidentitet och nostalgi, föreställningar om maskulinitet och femininitet och deras koppling till dagens rysk patriotism. Hon skriver om genusidentitet i ryskt mode och kultur samt arrangerar kulturella evenemang som har genusfrågor i fokus.

Professor Ranjula Bali Swain forskar om kön och ekonomi, mikrofinansiering samt miljöekonomi och hållbar utveckling. Hon är också biträdande redaktör för Feminist Economics. Hon utvecklar metoder för att kvantifiera kvinnors inflytande och visar att finansiell inkludering genom mikrofinansiering är ett av det mest effektiva sätten att stärka kvinnor från låginkomstgrupper.

Fil dr Eva Karlberg forskar tillsammans med Katarzyna Wojnicka om transnationell abortaktivism. Hon deltar även i ett Horizon-projekt om institutionell feministisk respons på högerpopulism och antigenus-kampanjer, tillsammans med Elżbieta Korolczuk. Hon har tidigare studerat motsättningar inom civilsamhällets ”genus-fält” och i sin doktorsavhandling undersökte hon den nationella organiseringen av den polska och svenska kvinnorörelsen i relation till EU: Kan kvinnorörelsen tala med en röst?

Fil dr Lena Sohl har använt feministiska perspektiv i sin forskning om uppåtgående klassresor i Sverige. Nu skriver hon om privilegierade grupper i samhället, med fokus på föreställningar om kön, klass och svenskhet.

Professor Karin Milles forskar om hur feminister har använt språket för att bedriva politik. Hon har studerat införandet av många nya ord som hen, snippa och slidkrans, men också hur kvinnor under de senaste hundra åren höjt sina röster i offentligheten och därmed förändrat både samhället och språket.