Östersjön – vårt närmsta hav

En stor del av den svenska kusten gränsar mot Östersjön och gör därmed detta innanhav till en viktig del både av närområdets miljö, geopolitik och historia. På Södertörns högskola bedrivs forskning inom olika ämnen som på olika sätt har bäring på Östersjön. Här presenteras ett urval. Fler forskare hittar du under personalfliken på respektive ämne.

Fil dr Niklas Eriksson forskar om skeppsarkitektur under tidigmodern tid med utgångspunkt från Östersjöns välbevarade skeppsvrak. Vraken kan ge intressant information om hur dåtidens människor organiserade och rörde sig i olika utrymmen samt hur maktambitioner återspeglas i skulpturer.

Docent Elinor Andrén forskar om Östersjöns naturliga miljötillstånd i ett långt tidsperspektiv. I pågående forskningsprojekt studeras orsakerna till uppkomsten av syrefria, så kallade "döda bottnar", i Östersjöns djupare områden genom att undersöka vilken påverkan människor respektive klimat haft de senaste 2000 åren.

Docent Thomas Andrén inriktar sin forskning mot Östersjöns geologiska historia och då främst utvecklingen under den senaste istiden och tiden efter dess avsmältning. Genom att studera sedimenten i långa borrkärnor från Östersjöns bottnar är det möjligt att bestämma när och på vilket vis den senaste inlandsisen drog sig tillbaka och hur Östersjöns ekosystem påverkats av ett varierande klimat under de senaste 16 000 åren.

Docent Michael Gilek forskar om hur miljöproblem som miljögifter, övergödning och överfiske bedöms och hanteras. Han är speciellt intresserad av hur kunskap och råd från forskare och experter påverkar miljöpolitiken. I ett nytt EU-projekt granskar han förutsättningar för att utveckla marin fysisk planering för att hantera olika intressen, värderingar och politiska mål kopplade till Östersjöns miljö och naturresurser.

Docent Björn Hassler forskar om bland annat övergödning och överfiske i Östersjön. Viktiga frågor är under vilka villkor samarbetet mellan de enskilda Östersjöländerna äger rum och hur dessa villkor skulle kunna förbättras för att dels minska övergödningen och dels uppnå ett långsiktigt hållbart fiske.

Professor Kari Lehtilä forskar om ekologi och miljöfrågor i Östersjöområdet och Östeuropa. Ett aktuellt projekt handlar om landskapsutveckling och biologisk mångfald i skogs- och jordbruksmiljöer. Han studerar även förvaltning av biologisk mångfald och jordbrukslandskap.

Professor Inger Porsch Hällström studerar effekter av hormonstörande ämnen, främst den aktiva substansen i p-piller, på beteende och fortplantning hos fisk.

Docent Sara Sjöling forskar om ekosystemfunktioner i Östersjön och hur stabila dessa är samt hur de påverkas av miljöförändringar såsom övergödnings effekter och förorening.

Professor Norbert Götz leder en forskargrupp som jämför hur de geopolitiska skiften efter 1989 har påverkat historiska föreställningar och mentala kartor av Östersjö- och Medelhavsregionen. Hans egen forskning handlar om hur Östersjöberättelser har vävts in i olika slags dokument och källor rörande områdets stora hamnstäder.

Professor Joakim Ekman forskar om medborgarnas attityder till demokrati, minoriteter och politiska institutioner i länderna kring Östersjön. Viktiga händelser att förhålla sig till är bland andra den aktuella politiska krisen mellan Ryssland och Ukraina samt att det är 25 år sedan kommunismens föll och 10 år sedan EU-inträdet.