Ryssland

På Södertörns högskola finns en rad forskare med kunskaper om olika aspekter på Ryssland. Inom olika ämnesområden, allt från forskning om historia, politik och konst till olika miljöfrågor, finns kunniga forskare som kan ge sin bild av landet och det som händer, för att på sätt och nyansera och fördjupa bilden.

Professor Gunnar Nygren forskar om journalistik och medier i Ryssland men inriktning om allt från dagligt arbete till politiska påtryckningar och journalisters möjliga självständighet.

Docent Tora Lane forskar om den socialistiska realismen, det vill säga den officiella doktrinen för konst och litteratur i Sovjetunionen från 1930-talet, och det sublimas estetik. Forskningen undersöker det sätt som den socialistiska realismen var ämnad att forma och gav uttryck för ett visst engagemang med verkligheten som historisk, politisk och social ”revolutionär” verklighet.

Docent Natalia Karlssons forskningsintresse handlar om att jämföra skolkulturer i Ryssland och Sverige när det gäller synen på skolans matematik och matematikkunnande. Fokus ligger på skolans undervisningstraditioner, synen på läroplaner och kursplaner, hur skolans matematik är uppbyggd, konkretiseringsformer och matematikämnets didaktik i teori och praxis.

Fil dr Peter Petrov har sedan 2006 studerat mediernas diskurser om materiella och etniska klyftor, liksom mediernas betydelse för identitet och demokrati, i Stockholm och St. Petersburg genom ett flertal jämförande studier – surveystudier, innehållsanalyser, djupintervjuer med medieexperter och fokusgrupper.

Docent Liudmila Voronova disputerade med en avhandling om genus i politisk journalistik i Ryssland och Sverige. Hennes forskningsintresse handlar om journalistiska kulturer i olika politiska och kulturella sammanhang.

Docent Elinor Andrén forskar om Kamchatkahalvöns miljö- och klimatutveckling under de senaste 10 000 åren. Genom analyser av geokemiska parametrar samt pollen, kiselalger och fjädermyggslarver bevarade i sjösediment studeras landskapets vegetationsutveckling och sjöns påverkan av yttre faktorer som klimatförändringar och vulkanutbrott.

Docent Ioulia Gradskovas forskning rör Sovjetisk familje- och barndomshistoria samt utveckling av familjepolitik och jämställdhet I Ryssland efter 1991. Med post-kolonial teori som verktyg studerar hon minnet av nationella rörelser, sovjetisk kulturpolitik och “kvinnoemancipation” av icke-ryska kvinnor i Volga-Uralområdet.

Docent Sara Ferlander forskar om sambandet mellan olika typer av sociala relationer och hälsa, både fysisk och psykisk, i Östeuropa. Hon har bl a varit involverad i en surveyundersökning i Moskva och publicerat artiklar om socialt kapital, tillit, alkohol och självskattad hälsa bland Moskvabor.

Fil dr Nikolay Zakharov forskar om rasism och nationalism i Ryssland. Han har också skrivit om modernisering och om politisk protest i Ryssland under Putin.

Professor Joakim Ekman forskar om medborgarnas attityder till demokrati, minoriteter och politiska institutioner i Baltikum och fokuserar i synnerhet på skillnader i politiska förhållningssätt mellan de nationella majoriteterna och de rysktalande minoritetsgrupperna i de tre länderna. Han intresserar sig för politiska förhållningssätt i 25 år efter kommunismens fall och 10 år efter EU-inträdet.

Johan Eriksson leder projektet "Russia in Space" som handlar om Rysslands rymdprogram och visioner om rymden i det postsovjetiska Ryssland.