Student

Biblioteks- och informationsvetenskap

Ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap (BoI eller B&I) omfattar som namnet antyder i huvudsak två områden. Den ena delen berör exempelvis bibliotekens historia, uppdrag, organisation, verksamhet och bibliotekariens profession, villkor och utveckling. Den andra delen rör bland annat informationens roll i samhället – både i och utanför biblioteket – dess skapande, organisation, förmedling, eftersökande, återvinnande och användning. Tillsammans bildar områdena en mångvetenskaplig disciplin som spänner över humaniora, samhällsvetenskap och teknologi.

Biblioteksforskningen på Södertörns högskola har en nära koppling till praktikerfältet. Forskningen har tidigare bedrivits inom företagsekonomi, lärarutbildningen och praktisk kunskap, medan informationsforskningen skett inom arkivvetenskap, medier och kommunikationsvetenskap och informatik.

Till tidigare biblioteksforskning kan här räknas den uppmärksammade boken ”Bibliotekariens praktiska kunskap” (2017) med Eva Schwartz från Centrum för Praktisk kunskap som redaktör. I boken deltar bibliotekarier inom olika bibliotekstyper och reflekterar kring några yrkesdilemman. Ett annat pågående forskningsprojekt är studien av regionbiblioteket som en nod för förändringsarbete på folkbiblioteken inom ramen för regeringens satsning på projektet ”Digitalt först med användaren i fokus” (2019-20).

Pamela Schultz Nybacka har vidare publicerat flertalet undersökningar inom området, bland annat kring bibliotekariens kompetens och kompetensutveckling mot bakgrunden av regionbibliotekens nya roll (2013); biblioteksrummets värde för besökarna på olika bibliotekstyper i samarbete med Södertörns högskolebibliotek, Huddinge kommun och Stockholms Regionbibliotek (2014); regionbibliotekets nya kulturpolitiska uppdrag att stödja litteraturen som konstform (2017) samt värdet av skolbiblioteket som en pedagogisk verksamhet för hållbar utbildning och bildning (2019).

Arwid Lund har i sin forskning främst fokuserat på nya digitala sätt att producera kunskap kollaborativt och den jämlika produktionens relation till samhällsekonomin, med ett speciellt forskningsintresse för Wikipedia (2015; 2017). I sin senaste forskning har han intresserat sig för öppenhetens ideologiska dimensioner i relation till öppna data (2017), men också i relation till Open Access publicering, öppna lärplattformar, fri- och öppen källkod och öppna audiovisuella tjänster (kommande).

Ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap på Södertörns högskola har som mål att fungera som en samlad och kvalificerad plattform för fortsatt forskning i nära anslutning till utbildningen och det omgivande samhället.

Välkommen att delta i vår serie med öppna föreläsningar!

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-13