Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande
Student

Den praktiska kunskapens teori

Vi skapar möten mellan olika kunskapsformer: praktik och teori, konst och vetenskap. Vi utforskar, medvetandegör och vidareutvecklar praktisk kunskap med betoning på arbetslivets olika kunskapsformer.

Forskningen i Den praktiska kunskapens teori rör sig främst kring kunskapsteoretiska och etiska frågeställningar kopplade till olika professioner, särskilt yrken där mellanmänskliga möten utgör en kärna i yrkeskompetensen.

Centrum för praktisk kunskap har i uppdrag att medvetandegöra, utforska, undervisa om och kritiskt granska olika former av praktisk kunskap, särskilt i yrkeslivet.

För mer utförlig information om det samverkansarbete som bedrivs inom ämnet samt ämnets forskning, se Centrum för praktisk kunskap

Den praktiska kunskapens teori ingår tillsammans med filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, genusvetenskap samt estetik i forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-03