Student

Disputationer

Vid Södertörns högskola bedrivs forskarutbildning inom fem övergripande forskningsmiljöer: historiska studier, kritisk kulturteori, miljövetenskapliga studier, politik, ekonomi & samhällets organisering samt utbildningsvetenskapliga studier. Här finns också forskarskolorna Baltic and East European Graduate School och Utbildning, lärande och globalisering.

Forskningen vid Södertörns högskola eftersträvar en hög samhälls- och samtidsrelevans i förening med ett aktivt och kritiskt förhållningssätt till det förflutna. Ett viktigt ledord är mångvetenskap. Södertörns högskola ska genom sin forskning bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ett hundratal doktorander verkar idag vid Södertörns högskola. I samband med Akademiskt högtid uppmärksammas och promoveras de som disputerat under det gånga året. Här hittar du information om aktuella disputationer.

Disputationer 2024

Joel Odebrant - konstvetenskap

Disputerar 9 februari
Avhandling: Spår, kropp, tid: En undersökning av den måleriska gestens materialitet 1952–1965 Länk till annan webbplats.

I "Spår, kropp, tid" utforskas den materiella aspekten av måleriska gester inom abstrakt expressionism och informell konst. Studien fokuserar på måleri som uttryck för individualitet, antingen genom konstnärens spontana stråk eller som respons på sociala och historiska förtryck. Genom att sätta traditionella stilbeteckningar åt sidan, koncentrerar sig analysen på den fysiska gesten i måleriet. Femton målningar av konstnärer från Sverige, Polen och forna Tjeckoslovakien undersöks för att utveckla nya metoder och begrepp för att tolka dessa gester ur ett materialitetsperspektiv.

Xiaoying Li - företagsekonomi

Disputerar: 15 mars
Avhandling: Energy Efficiency in buildings in the Baltic states and the Nordic countries Länk till annan webbplats.

I avhandlingen analyseras hur krav på energiprestanda i byggnormer påverkar energieffektiviteten i flerbostadshus. Resultaten visade en förbättring i energieffektiviteten, särskilt i byggnader uppvärmda med fjärrvärme och el, efter införandet av prestationsbaserade regleringar. En annan del av studien fokuserade på renoveringar av äldre byggnader i Litauen, vilket ledde till betydande energibesparingar, även om dessa inte alltid täckte de initiala kostnaderna. Forskningen belyste även skillnaden mellan beräknad och faktisk energianvändning, samt effekterna av energiprisinflation på ekonomiska förväntningar i Sverige.

Thérese Janzén - miljövetenskap
Disputation: 22 mars 2024
Avhandling:

Paul Sherfey - etnologi

Disputerar: 22 mars
Avhandling: Cultivating responsible citizenship - Collective gardens at the periphery of neoliberal urban norms Länk till annan webbplats.

Avhandlingen utforskar tillsammansodlingar i urbana miljöer som utmanar nyliberala normer genom kollektiv förvaltning och kulturaktiviteter. Den analyserar dessa gemensamma trädgårdars politiska och sociala roll, deras estetik och hur de förmedlar alternativa urbana livsstilar. Genom fallstudier i Sverige och Tyskland bidrar arbetet med insikter om trädgårdarnas betydelse för urbana gemenskaper och diskussioner om stadsplanering och medborgarskap.

Thérese Janzén - miljövetenskap

Disputation, 22 mars
Avhandling: Ticks - ecology, new hazards, and relevance for public health Länk till annan webbplats.

Fästingar är näst efter myggor de viktigaste vektorerna för spridning av sjukdomar både till människor och husdjur. I länderna runt Östersjön finns två medicinskt viktiga fästingarter som ökar i utbredning och antal, vilket också utgör ett ökat hot mot folkhälsan. Syftet med avhandlingen var att studera eko-epidemiologisk dynamik och viktiga mekanismer för spridningen av fästingar och fästingburna bakterier i en urban gradient.

Kirill Polkov - genusvetenskap

Disputation: 12 april
Avhandling: Queering Images of Russia in Sweden. Discursive hegemony and counter-hegemonic articulations 1991–2019 Länk till annan webbplats.

Avhandlingen undersöker betydelsen av icke-normativ sexualitet i skapandet av nationella bilder. Fokus riktas mot hur icke-normativ sexualitet påverkar svenska konstruktioner av Rysslandsbilden och den svenska självbilden. Med hjälp av queer-, feministisk- och postkolonial teori, samt en diskursteoretisk analys med queer sensibilitet som metod, utforskar avhandlingen vilka bilder av icke-normativ sexualitet och Ryssland som konstrueras, förhandlas och cirkuleras i svensk diskurs.

Karl Katz - filosofi

Disputation: 31 maj Länk till annan webbplats.
Avhandling: ”Critique and the Care of the Self: The Economy of Truth and Government in Michel Foucault's Late Work”

Joanna Mellquist - sociologi

Disputerar 27 januari
Avhandling: “Policy Professionals in Civil Society Organizations: Struggling for Influence Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ökad politisk komplexitet, i kombination med ett mer professionaliserat civilsamhälle, främjar framväxten av policyprofessionella inom civilsamhällesorganisationer och aktualiserar frågor kring deras traditionella demokratiskapande roll och förmåga. Avhandlingen studerar civilsamhällets professionalisering genom att analysera observationer och intervjuer med policyprofessionellt anställda – det vill säga anställda med huvuduppgift inom politisk påverkan, kommunikation, sakkunskap och utredning – på civilsamhällesorganisationers huvudkontor i Sverige, Lettland och Nederländerna.

Den huvudfråga som avhandlingen behandlar rör hur vi kan konceptualisera och förstå de policyprofessionella i civilsamhället och den roll de spelar för dess professionalisering. Avhandlingen använder sig av fältteori i kombination med ny institutionell teori för att skapa nya insikter om hur denna grupp av experter påverkar organisationers strategier, produktion av kapital, legitimitet och ytterst deras demokratiska funktion. Avhandlingen består av fyra delstudier som fokuserar på policyprofessionellas roll i medlemsorganisationer.

David Birksjö - företagsekonomi

Disputerar 21 april
Avhandling: “Innovative Security Business – Innovation, Standardization, and Industry Dynamics in the Swedish Security Sector, 1992–2012 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

The overall aim of this dissertation is to generate new knowledge on innovation output and standardization in industries where innovation output typically is considered sparse. This is done through the longitudinal study of the Swedish security guard industry and security sector 1992-2012. Several longitudinal databases have been constructed across the two studied decades. These include three different databases on innovations in the security guard industry and the security sector, one on standardization of security products and services, and a database that describes industry structure and development. In contrast to much previous research, and in line with recent calls for multiple innovation indicators, this approach enables the addressing of innovation through the lens of several longitudinal innovation indicators and from different perspectives. It also allows for analysis of the relationship between innovation and standardization, which often have played a peripheral role in previous innovation studies.

The main findings show that innovation has played an important role in the industry and the sector as a whole. Essential characteristics of innovation in the studied industry/sector, 1992-2012, have corresponded – to varying degrees – to established ‘stylized facts’ in the literature on industry patterns of innovation output. The importance of multiple indicators is particularly apparent when addressing temporal patterns of innovation output in the present study. Different approaches to measuring innovation output showed distinctly different temporal patterns of innovation, bearing different implications on the relationship between innovation output and industry development and dynamics.

Roman Privalov - statsvetenskap

Disputerar 12 maj
Avhandling: “After space utopia: Post-Soviet Russia and futures in space Länk till annan webbplats.

Since the early 2000s, the New Space Race has emerged with commercial, military, and scientific projects aimed at colonizing the Moon and Mars. This dissertation examines alternative social and political futures in post-Soviet Russia through space expansionism, using postcolonial critique, biopolitical production, and assemblage concepts. Employing narrative analysis, the study argues that contemporary social and political futurism in space requires changing attitudes towards space and time. The thesis emphasizes marginal futuristic practices with greater autonomy from official discourse and suggests understanding postmodern utopia as an assemblage.

Martin Johansson - historia

Disputerar 12 maj
Avhandling: De nordiska lekarna: grannländer i pressen under olympiska vinterspel Länk till annan webbplats.

This thesis explores the history of Nordic identity formation by analyzing newspaper coverage of Olympic winter games featuring Nordic athletes. It focuses on three themes: norms and customs regarding Nordic neighbors' fates, how Norden was imagined within a popular cultural framework, and the relationship between Nordic and national identities, particularly in Finland, Norway, and Sweden. The study uses quantitative and qualitative analysis to reveal that the winter Olympics were portrayed as a Nordic playground, with ambivalences, humor, and intra-Nordic competition acting as nordicity-constituting games, highlighting the dual meaning of "play" and "games" in Norwegian.

Anna Bark Persson - genusvetenskap

Disputerar 2 juni
Avhandling: ”Steel as the Answer? Viking Bodies, Power, and Masculinity in Anglophone Fantasy Literature 2006–2016”. Länk till annan webbplats.

Den här avhandlingen undersöker vikingamotivet i samtida engelskspråkig fantasylitteratur med fokus på maskulinitet, makt, kroppslighet och sexualitet.Studien tar avstamp i queerteoretiska perspektiv på maskulinitet och queer läsning som metod och förstår vikingen som på samma gång direktkopplad till idéer om legitimering av normativa och hegemoniska former av maskulinitet och öppen för (queera) omförhandlingar och möjligheter bortom normativa manliga maskuliniteter.

Lovisa Olsson - historia

Disputerar 9 juni
Avhandling: I vinst och förlust - Köpmäns nätverk i 1500-talets Östersjöstäder Länk till annan webbplats.

Den här avhandlingen syftar till att klargöra hur handelsnätverken som var verksamma inom Östersjöhandeln samspelade med och bidrog till att skapa den ekonomiska kulturen i Östersjöregionen. Syftet uppnås genom undersökningar av hur de ekonomiska, sociala, spatiala och politiska aspekterna av handelsnätverken relaterade till de sociala strukturerna i de tidigmoderna städerna Stockholm, Lübeck, Malmö and Reval (Tallinn) under 1500-talet. Den övergripande slutsatsen är att handelsnätverken var djupt inbäddade i de tidigmoderna städernas sociala strukturer, då säkerhet i handels- och kreditnätverken knöts till fastighetsägande och medlemskap i Östersjöstädernas edsvurna gemenskaper.

Kateryna Zoryas - religion

Disputerade 15 juni
Avhandling: The Government Used to Hide the Truth, But Now We Can Speak Länk till annan webbplats.

Avhandlingen utforskar hur utövare av esoterism navigerade i det sociala landskapet i Ukraina från 1986 till 2014 genom att analysera innehållet i esoteriska publikationer producerade i Ukraina. Den visar att två distinkta grupper av utövare kan identifieras. Den första gruppen, ”arbetarklassesoterikerna”, var sprungen ur det sovjetiska programmet för att producera ett stort antal tekniska experter inom en begränsad tidsram. Den andra gruppen, ”den intellektuella klassens esoteriker”, härrörde från de försovjetiska intellektuella som var tänkta att undervisa de nya tekniska experterna för att senare ersättas av dem.

Tony Blomqvist Mickelsson - socialt arbete

Disputerar 22 september
Avhandling: A Nordic sport social work in the context of refugee reception Länk till annan webbplats.

Idrotten antas gynna positiva utfall, såsom god hälsa, utökat socialt nätverk med mera, och har alltmer kommit att ta plats som en aktör som adresserar sociala frågor. Den här avhandlingen, som består av sex publicerade artiklar, undersöker de förutsättningar som krävs för att svenska idrottsföreningar ska kunna inkludera underrepresenterade grupper, såsom människor med migrantbakgrund.

Cagla Demirel, statsvetenskap

Disputation: 20 oktober
Avhandling: Analyzing Competitive Victimhood: Narratives of recognition and nonrecognition in the pursuit of reconciliation Länk till annan webbplats.

Denna avhandling analyserar den narrativa förekomsten av competitive victimhood (CV), det vill säga konkurrens mellan grupperna i en konflikt om vilken av dem som är det huvudsakliga offret, inom försoningsprocesser. Competitive victimhood uppstår när motståndargrupper utmålar sig som de enda eller de primära offren i en konflikt eller när de använder sitt historiska lidande för att rationalisera överträdelser som begåtts av den egna gruppen.

Ola Luthman, miljövetenskap,

Disputation: 17 november 2023
Avhandling: Searching for sustainable aquaculture governance - A focus on ambitions and experience Länk till annan webbplats.

Vattenbruket är en sektor inom matproduktion som har potential att tillfredsställa den växande globala populationens behov av hållbart producerad mat. I samband med detta har det framförts att vattenbruket kan expandera hållbart i stora delar av världen, särskilt inom EU där produktionen är relativt låg och konsumtionen av vattenbruksprodukter är hög. Expansionen av vattenbruket kan ha positiva effekter på både social och miljömässig hållbarhet, inklusive skapandet av arbetstillfällen på landsbygden och produktion av näringsrik mat med positiva miljöeffekter.

För att industrin ska kunna uppnå sin fulla potential krävs det välgrundade riktlinjer och politiska strategier som tar hänsyn till lokala frågor och problem samtidigt som de är kopplade till en global kontext. Den här avhandlingen undersöker hur olika styrnings nivåer samverkar och hur begreppet "hållbar vattenbruksutveckling" används av olika aktörer. Med hjälp av Social-Ekologiska System (SES) som teoretisk grund, samt diskursanalys och policyanalys, fokuserar avhandlingen på hur hållbarhets begreppet används inom olika styrningssammanhang för att ge en nyanserad bild av olika hållbarhetsdiskurser inom vattenbruksutveckling.

Avhandlingen granskar några av de mest inflytelserika styrningsaktörerna inom vattenbruk, såsom EU och FN, samt stater och internationella certifieringsprogram. Genom att jämföra dessa certifieringar med nationella riktlinjer för miljökrav för vattenbruk analyseras hur alternativa inflytelserika styrningsaktörer skiljer sig i definitionen av hållbart vattenbruk. En intressant region som undersöks i avhandlingen är Norden, där vattenbruket varierar i storlek. Norge är en viktig aktör inom vattenbruket, medan Island och Färöarna har en växande produktion och länderna runt Östersjön har en relativt låg produktion. Avhandlingen fokuserar också på stora laxproducerande länder och undersöker hur regelverk och lagar formas för att uppnå samarbete med olika aktörer.

Slutligen granskas användningen av antibiotika inom vattenbruket, då överanvändning av antibiotika är en av de största folkhälsoutmaningarna inom matproduktionsindustrin idag. Avhandlingen bidrar till utvecklingen av konceptuella ramar för att granska hur olika aspekter av hållbarhet presenteras och efterlevs inom olika styrningssammanhang kopplade till vattenbruket. Genom denna granskning ger avhandlingen inblick i hur olika aktörer definierar hållbart vattenbruk och identifierar skillnader och likheter mellan internationella och nationella ambitioner. Slutligen ger avhandlingen rekommendationer om hur hållbarhetsaspekter kan förbättras inom styrningsdokumenten.

Emma Kihl, litteraturvetenskap

Disputation: 1 december
Avhandling: Äventyrliga utföranden - en läsning av Agneta Enckells dikter med Isabelle Stengers kosmopolitik Länk till annan webbplats.

Studien undersöker hur den belgiska filosofen Isabelle Stengers kosmopolitiska förslag kan fungera som en litteraturvetenskaplig analysmetod i läsandet av Agneta Enckells diktsamlingar skrivna 1983–2014. Stengers kosmopolitik utgör en praktikernas ekologi som syftar till att sakta ner tänkandet genom att svetsa samman common sense med fantasi. Hon återaktiverar begreppet ”common sense” från den brittiske matematikern och filosofen Alfred North Whitehead (1861–1947). Common sense innebär att man är uppmärksam på hur varje situation genererar ett grubblande. Fantasi är å sin sida ett föreställningssprång som sätter tanken i rörelse med situationens möjlighet. Det innebär också att man tar risker, att man öppnar sig för ett krävande och obligatoriskt sammanhang utan garantier. Metoden är alltså en närläsning och en sammansvetsning av common sense och fantasi. Agneta Enckell är en finlandssvensk poet född 1957 i Helsingfors. Hon debuterade 1983 och har gett ut nio diktsamlingar, varav den senaste (med eget namn, utan namn, ditt namn): dikter (2020) inte ingår i denna studie. Enckells dikter utforskar språket i vardande, i det oartikulerade eller i det vibrerande, tveksamma rörelser före sömn och uppvaknande, mellan en fysisk och en ihågkommen plats, mellan ord och andetag, ibland i en början, i ett språng eller i en bristning. Dikterna utspelar sig runt Östersjön, svävande strax under vattenytan, på papperet eller på ytan eller från hudens hål, under ett fall eller i sprickan av en sten.

2022

Oscar von Seth - litteraturvetenskap

Disputerar 13 maj
Avhandling: "Outsiders and Others: Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse". Länk till annan webbplats.

Sammanfattning/Summery:

Friendship between men is a key theme in the novels by Hermann Hesse, one of the most widely read German-language authors of the twentieth century and recipient of the Nobel Prize for Literature in 1946. Hesse’s protagonists are usually depicted as outsiders who come to know themselves in an intimate bond with another man. The friend is almost always portrayed as rebellious, beautiful, enigmatic, and inspiring, and comes to play a key role in the protagonist’s personal development and journey through life. Outsiders and Others draws on queer theories and queer concepts to explore how characters in Hesse’s fiction intersect with and connote queerness — such as homoeroticism and nonconformism — and argues that the friendships at the center of Hesse’s stories are queer friendships that challenge heteronormative conceptions of relationality, sexuality, and desire. With readings of the novels Peter Camenzind (1904) and Der Steppenwolf (1927), this thesis demonstrates that queerness is an essential element in Hesse’s frequent depictions of friendship.

Jenny Gustafssons - idéhistoria

Disputerar 20 maj
Avhandling: "Drömmen om en gränslös fred. Världsmedborgarrörelsens reaktopi, 1949-1968" Länk till annan webbplats.

Sammanfattning/Summery

In postwar France, a new movement – Citoyens du Monde – emerged with the aim to unite people across the world around the political target of achieving world peace through dissolving the national borders and establishing a worldwide society. In 1949, Världsmedborgarrörelsen (the World Citizen Movement) was established in Sweden as the 21st branch of the movement and represented the new ism mondialism.

The aim of the study is to understand and explain the ideas that propelled Världsmedborgarrörelsen, and how these ideas emerged, evolved and faded away in relation to the prevailing political circumstances. Theoretically, the dissertation draws on formation of -isms and approaches to political temporality. The study is supported by Hannah Arendt’s posited gap in time between memory and expectation as a crucial precondition for political actors as they temporally orient themselves to establish new policies – and argues that the temporal orientation of world citizens was based on a gap in time filled by the idea that World War II had demonstrated the failure of traditional politics. Furthermore, the would-be citizens of the world forged their political expectations through a ”reactopia”; they presented a utopian political dream to ward off an imagined dystopia of nuclear war. Having experienced World War II and now living under the very real threat of nuclear weapons, Världsmedborgarrörelsen proclaimed that nation states, with their intergovernmental strife and division of people, were paving the way to new wars. By the time Världsmedborgarrörelsen dissolved in the 1960s, it appeared to be a prisoner of its own reactopian temporal orientation. Memories of World War II had faded and the threat of nuclear war diminished. As the new political boundary was drawn between Global North and Global South, the movement found it difficult to mobilise its forces.

Kristin Halverson - idéhistoria

Disputerar 1 juni
Avhandling: Tools of the Trade - Medical Devices and Practice in Sweden and Denmark, 1855-1897 Länk till annan webbplats.

Abstract:

Nineteenth-century medicine is characterised by rapid technological change, new methods of diagnostics and treatments of disease, far-reaching developments in medical science, and professionalisation. This has led to great interest in the period and a large body of scholarly and popular research. However, much of this scholarship studies British, German and French contexts. There is a pressing need to study how knowledge and practice were transferred between regions and how medical technologies were adapted locally.

In this study, I examine changes in medical practice in Sweden and Denmark by centring medical devices, as they were described and discussed in Swedish and Danish medical journals between 1855 and 1897. This is done by exploring the relationships between device, practice, and knowledge in four technological areas and how their use was explained in these journals. The four technological areas are lensed and mirrored instruments for examining the nose, throat, and eyes; orthopaedic treatment; antisepsis according to Joseph Lister; and asepsis. All four areas are well-researched internationally but entail a number of local particularities. These are significant in understanding local circumstances involved in their practical adoption.

The analysis of these areas illustrates that, despite the international exchange of medical knowledge, knowledge was not always translated into practice seamlessly, in particular when involving the use of devices. Because of this, many of the articles exploring these technologies were instructional and attuned to local conditions. Practice unfolded in different ways, accounting for local circumstances. This thesis highlights the importance of examining the proliferation of nineteenth-century medical technologies on the local level and in practice, in order to better understand the practical predicaments involved in their use.

Henrik Ohlssons - religion

Disputerar 3 juni
Avhandling: Facing Nature: Cultivating Experience in the Nature Connection Movement. Länk till annan webbplats.

Sammanfattning/Summery:

Through field research in Sweden and Finland between 2017 and 2022, the thesis follows a burgeoning social movement in which connection with nature is seen as a means of both personal wellbeing and ecological sustainability at the societal level. The thesis describes and analyses ideas, practices, organisations, and literature in a contemporary cultural context in the borderland between health practice, environmental activism, and spirituality. It also examines participants' personal experiences and understands both the practice and its social milieu as a cultivation of experience, whereby experiences of nature as alive and communicative are maintained and enhanced. This leads into a discussion of animism in a contemporary Western context, where the thesis aims to develop a multidimensional understanding which takes into account not only ontology and cognitive-perceptual patterns, but also lays emphasis on emotional and ethical dimensions. The thesis employs the concept face, which, in the philosophy of Emmanuel Levinas, signifies the encounter with subjectivity outside of oneself. In contrast to objects, which can be grasped intellectually and thus controlled and incorporated, the face reveals a reality beyond conceptualisation to which one must relate ethically. The thesis arrives at an understanding of both health and spirituality as states of (relative) openness toward the world and its human and non-human inhabitants.

Simon Magnusson - utbildningsvetenskapliga studier
Disputerar: 7 oktober
Avhandling: Boosting young citizens’ deontic status - Interactional allocation of rights-to-decide in participatory democracy meetings Länk till annan webbplats.

This thesis explores the social organization of rights-to-decide in participatory democracy meetings where adolescents are invited. In such meetings, young citizens are given the opportunity to influence decision-makers and participate in determining future political action. Specifically, this thesis focuses on how social inclusion in decision-making is accomplished in adolescent-politician interaction as well as youth-peer interaction.

Mats Dahllöv - estetik
Disputerar 21 oktober 2022
Avhandling: Det absolut och det gemensamma. Benjamin Höijers konstfilosofi Länk till annan webbplats.

Denna avhandling utgör den första tolkningen av Benjamin Höijers konstfilosofi. Höijer (1767–1812) var en svensk del av den tyska idealismen och anses vara en av de briljantaste tänkarna i svensk filosofihistoria, men han har till stor del varit outforskad. Hans skrifter rymmer likväl en av filosofihistoriens första systematiska konstfilosofier. I fokus står temana metafysik och politik och avhandlingen strävar efter att utforska Höijers spekulativa nyckelbegrepp det absoluta. Metoden är tvåfaldig: en hermeneutisk som handlar om en noggrann läsning av Höijers texter liksom en kontextualisering av hans tänkande i hans politiska samtid, och en mer produktiv metod som syftar till att aktivera begrepp och teman hos Höijer. Studien betonar kopplingen mellan hans begrepp om det absoluta och dess förmodade motsatser: relativitet, mångfald, förändring, sinnlighet och det gemensamma – avhandlingens andra huvudbegrepp.

Marie Jonsson - idéhistoria

Disputerar 28 oktober
Avhandling: Vad vilja vegetarianerna?: En undersökning av den svenska vegetarismen 1900–193 Länk till annan webbplats.

Throughout human history, some people have chosen to abstain from eating meat – for ethical or religious reasons. But beginning in the mid-19th cen­tury, groups and organizations were formed in the West who identified themselves as “vegetarian”. With the establishment of Svenska Vegetariska Föreningen (SVF, or the Swedish Vege­tarian Society) in 1903, Sweden became part of this international movement.

A central claim in this study is that the formation of vegetarian practices in the second half of the 19th century and the early 20th century should be understood as an expression of the emerging modern society. The purpose of this study, covering 1900–1935, is to contribute new perspectives and insights concerning vegetarianism in Sweden in the early 20th century. On the one hand, this study examines Swedish vegetarianism as a movement. On the other, attention is drawn to how closely connected it was to vegetarian movements on an inter­national level.

Sophie Landwehr Sydow - medieteknik

Avhandling: Makers, Materials and Machines - Understanding Experience and Situated Embodied Practice in the Makerspace Länk till annan webbplats.

This thesis explores interaction between humans, materials, and machines, in the context of makerspaces. The concept of making describes a practice that deals with new technologies in combination with craft to create artifacts in physical, digital and hybrid forms. Despite substantial research, there is still a need to examine what practices of making have to offer to Human-Computer Interaction (HCI) research. This particularly concerns investigations of the close relations between the multitudes of different activities, materials, machines and things in such shared spaces.

Anton Poikolainen Rosén - medieteknik

Disputerar 30 september
Avhandling: Noticing nature. exploring more-than-human-centred design in urban farming Länk till annan webbplats.

This thesis articulates, theorises and furthers the concept of “more-than-human-centred design” by studying the use and design of technology for noticing nature and caring for nature. The emerging field of more-than-human-centred design focuses on the mutual interdependence between humans and non-humans (e.g. organisms such as animals, plants and microbes, as well as autonomous technologies). It is a step away from seeing other organisms as inferior to humans or valuable only as resources. This implies that design research frameworks and methods need to be remade. How can we design for and with other organisms? What needs to be accommodated in a paradigm that allows for more-than-human-centred design? What are concrete design examples and implications of this kind of thinking? In short, there is a need to investigate what it means to design for more-than-human worlds.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-04-29