Archaeological traces. Past migrations, interaction and spatial patterns in the Baltic Sea area.

Finansiärer

Östersjöstiftelsen

Projekttyp

Forskning

The project departs in the contradiction between the sedentary and place bound character of archaeological thought and data, and the often mobile and fluid reality of the past. Through a set of archaeologically well-known prehistoric places we try to elucidate spatial and cultural relations in the Baltic Sea area. By presenting a number of junctions and crossroads, the project aims to illuminate the problematic ideas of sedentism in order to complement and nuance the description of past contacts and connections between people and communities.

The starting point is the diversity of archaeologies and cultural historical interpretations marked by the modern history of the Baltic Sea area. An inherent goal is to explore a “nomadic” scientific thought, thus transgressing supposed theoretical, empirical and methodological borders. Within the project we explore both Iron Age and Stone Age situations from a landscape archaeological perspective influenced by postcolonial thought, actor-network theory, architectural research and sociological perspectives on migration.

As an archaeological project we will focus on the materiality of human mobility, which contains both artefactual and landscape studies. Through the re-examination of well-known archaeological sources the project aims to investigate archaeology of mobile momentum. Consequently, the project does not only concern traditionally defined mobile cultures, but the variety of situations that involves people on the move.

The following sets of questions unites the studies in the project:

- How does modern borders, history of science and sociology of science affect the field of archaeology in the Baltic? Furthermore, which interpretative advantages and disadvantages can be traced in a congregation between the different archeological traditions?

- What characterizes places where people interact cross-culturally? What makes a stranger? How can social and material strategies of cross-cultural interaction appear, and how can they be traced?

- Can archaeology detach its place bound character without losing its spatial focus? How can archaeology break away from a modern cartographic outlook, where concepts of spatial demarcation, cultural uniformity and sedentary life dominate the view?

 

Projektet tar avstamp i kontrasten mellan den arkeologiska historieskrivningens bofasta tankeideal och förflutna samhällens föränderliga och rörliga verklighet. Med utgångspunkt från ett antal förhistoriska mötesplatser kring Östersjön söker projektet synliggöra rumsliga förbindelser. Genom nya perspektiv, där rörelse och resande ses som naturligt och inte avvikande, vill vi öppna för förut undanskymda historier.

Utgångspunkten är den mångfald arkeologier och arkeologihistoriska skeenden som präglar Östersjöområdets moderna arkeologi. Implicit undersöker projektet möjligheterna till en ”nomadisk” vetenskap, som överbygger vetenskapliga gränser. Det kan gälla disciplinära gränser, men även gränser som avser geografiska arbetsområden, kategoriseringsmetoder och generaliseringsprinciper.

Källmaterialet hämtas från stenålder och järnålder. Projektet avser att utveckla en landskapsarkeologi influerad av bl a postkoloniala teoribildningar, aktör-nätverksteori, arkitekturteori och sociologisk migrationsforskning.

Projektet studerar rörelsernas materialitet, vilket inbegriper såväl tingsliga som landskapliga studier. Genom att undersöka gamla källmaterial ur nya infallsvinklar siktar projektet mot en rörlighetens arkeologi och historia. Studien belyser således inte endast samhällen som traditionellt sett definieras som kringflyttande, utan snarast den mångfald rörliga livsprinciper som i högre eller lägre grad tar plats i mänskliga kulturer. Rörlighet i denna bemärkelse avser så skilda aspekter som säsongförflyttning, flykt, eller långtidsperspektivets migrationsmönster.

Frågeställningarna grupperar sig kring fyra teman som binder samman projektet:

- Hur påverkar moderna gränsdragningar, vetenskapshistoria och vetenskapssociologi forskningsfältet, och vidare, vilka tolkningsfördelar respektive nackdelar infinner sig i mötena mellan Östersjöområdets olika arkeologitraditioner?

- Vad karaktäriserar platser dit människor ankommit och där möten skett? Vad gör en främling? Med vilka strategier möts främlingar, och hur svarar de tillresande?

- Hur spåras det rörliga, och vad kan det arkeologiska perspektivet berätta om förflutna aspekter av resande och rörlig kultur?

- Hur kan arkeologin lösgöra sig från platsperspektivet utan att förlora en rumslig fokusering? Hur kan vi frigöra oss från kartperspektivets låsningar, där föreställningar om det avgränsade rummet, den kulturella enhetligheten och bofastheten dominerar vår läsning?

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Arkeologi Historiska studier Östersjö

Projekttid

2009 — 2015

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-28