Att arbeta på sitt andraspråk

Språkliga praktiker i arbetslivet och design av yrkesanpassade språkutbildningar

Finansiärer

FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Projekttyp

Forskning

Abstract

Projektet analyserar yrkesspråk och kurser i yrkessvenska för nyanlända, med det övergripande målet att ge vetenskapligt grundade rekommendationer till hur yrkesutbildningar i svenska ska bedrivas. Svenskt arbetsliv präglas mer än någonsin av flerspråkighet: Behovet av effektiv språkutbildning är stort. Samtidigt saknas till stor del kunskap om vuxnas andraspråksinlärning i relation till yrkeslivet; vad innebär det att behärska ett yrkesspråk? Hur kan detta tränas på bästa sätt i undervisning och praktik?

Kunskapen är viktig för att människor inte ska fortsätta förlora sin professionella kompetens och identitet, och för att samhället inte ska förlora arbetskraft och kunskap inom områden där detta saknas. Studien rör 2 yrkesgrupper: nyanlända läkare respektive nyanlända inom kommunens yttre underhåll. I ett första steg undersöks språkliga krav i arbetslivet genom etnografiska observationer av hur yrkesverksamma talar, läser och skriver på jobbet.

I fokus står den språkkompetens som behövs för att delta i yrkets nyckelsituationer. Även intervjuer genomförs. I ett andra steg studeras två kurser i yrkessvenska, knutna till respektive verksamhet, för att se den lärandepotential som erbjuds deltagarna. Såväl kursmaterial och undervisning som praktik studeras.

Projektet ger kunskaper om arbetslivets förutsättningar och gynnar branscher med hög andel invandrare, men också enskilda individer som immigrerar. Till språkvetenskapen bidrar projektet genom att belysa relationen mellan allmänspråk och yrkesspråk, samt genom att öka kunskapen om hur vuxna utvecklar ett andraspråk under utbildning och praktik.

Under det sista året omsätts resultaten i utformandet av ett antal centrala element i en kursmodell, som lyfter fram ny kunskap om utveckling av ett andraspråk i relation till yrkeslivet. Bland annat avser vi problematisera och konkretisera begreppet individanpassning, som ofta används i dagens styrdokument, för att visahur detta kan förstås språkvetenskapligt och didaktiskt.

 

2023

 • Workshop kring kurselement identifierade i projektet, tillsammans med lärare och kursanordnare av kurser i svenska med medicinsk inriktning för nyanlända med legitimationsyrken inom vården.
 • Återrapportering av resultat inom projektets delstudier till deltagande lärare kursanordnare av kurser i svenska med medicinsk inriktning för nyanlända med legitimationsyrken inom vården.
 • Nyanlända läkares interaktion och skrivande i arbetet – likheter, skillnader med vård- och omsorgspersonal. Presentation på VOC-dagen (Vård- och omsorgscollege),anordnad av Södertörns högskola.
 • Linguistic and communicative demands in the professional field. What Swedish does the foreign physician need? Högre seminarium på LALS (School of linguistics and Applied Languages studies). Te Herenga Waka-Victoria University, Wellington.
 • Deltagande i workshop NOS-HS Language at work: Migrants at Nordic Workplaces, Köpenhamns universitet, Köpenhamn.

2022

 • Deltagande i workshop NOS-HS, Language at work: Migrants at Nordic Workplaces, University of Jyväskylä, Jyväskylä.
 • Vad testas när utländska läkare skriver ett kunskapsprov i medicin? paperpresentation på Nordand15 (Nordic languages as a second language). Háskóla Ísland, Reykjavik.

 • Yrkesinriktade kurser i svenska – en autentisk lärandemiljö för vuxna? Paperpresentation på forskningspanelen Vuxnas tillägnande av svenska i kontexter bortom utbildningsdomänen. Nordand15. (Nordic languages as a second language). Háskóla Ísland, Reykjavik.

2021

 • Linguistic and communicative demands in the professional field.Team meeting at the hospital.
  Presentation på NOS-HS workshop Language at work: Migrants at Nordic Workplaces, Stockholms
 • Betydelsen av svenska språket.Presentation på workshoppen Vägen till svensk läkarlegitimation, anordnad av Socialstyrelsen och Svenska Läkarsällskapet, Stockholm.

2020

 • Att arbeta på sitt andraspråk. Presentation av ett nytt forskningsprojekt. Högre seminarium i svenska, Södertörns högskola


Maria Eklund Heinonen, lektor, Södertörns högskola
Hedda Söderlundh, lektor, Södertörns högskola

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Svenska Språk Sverige

Avtalsid

STYA-2019/0004/2019-00712

Projekttid

2020 — 2023

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-31