Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Att beköna ålder: representationer av maskuliniteter och åldrande i samtida europeisk litteratur och film

Finansiärer

EU Horisont 2020

EU

Projekttyp

Forskning

Abstract

Studier om män och maskuliniteter är numera ett etablerat fält inom genusforskningen och omfattar studier om hur etnicitet, sexualitet, klass och nationalitet samverkar i konstruktioner av manlighet över tid och rum. Hur manlighet konstrueras i relation till ålder har dock utforskats i mycket liten utsträckning, i synnerhet saknas studier av äldre män, åldrande och manlighet.

Inom maskulinitetsforskningen har man i huvudsak studerat pojkar och yngre män medan man inom åldrandeforskningen i huvudsak studerat genus och åldrande i relation till kvinnor. Andelen äldre i Europa är högre än i andra världsdelar och förutspås öka ytterligare under de närmsta åren vilket kommer påverka områden som hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, pensionssystem och familjestrukturer markant.

Åldrande är därför ett område som är av stor relevans för forskningen, men i nuläget saknas forskning om äldre män som män och relationen mellan manlighet och åldrande. Syftet med det planerade projektet är därför att studera hur åldrande och manlighet konstrueras, med speciellt fokus på representationer i nutida europeisk film och litteratur.

Projektet är en tvärvetenskaplig jämförande studie där skillnader och likheter i konstruktioner av manlighet och åldrande i olika europeiska kontexter står i centrum. I studien ingår forskarteam från Irland, Spanien, Estland, Sverige, Israel och Österrike. Studien fokuserar i synnerhet på fyra teman relaterat till äldre män, manlighet och åldrande: 1) hälsa 2) delaktighet och utanförskap 3) sexualitet och nära relationer, samt 4) stereotyper.

Inom ramen för projektet görs till en början en forskningsgenomgång av existerande vetenskaplig litteratur, statistik samt mediala representationer relaterat till manlighet och åldrande i olika europeiska kontexter. I projektets inledning kommer även kvalitativa fokusgruppsintervjuer genomföras för att undersöka hur äldre mäns egna uppfattningar och självbilder kring manlighet och åldrande sammanfaller med eller skiljer sig från kulturella representationer.

Dessa fokusgruppsintervjuer kommer att genomföras med män över 65 år och kommer att utformas som en läsecirkel. I dessa diskuterar och reflekterar deltagarna tillsammans kring hur mäns åldrande skildras i litteratur och ges även möjlighet att länka bokens skildringar till egna erfarenheter och livsberättelser.

Målsättningen med studiedesignen, som omfattar både kvalitativa intervjuer och analyser av litteratur och film, är att både fånga kulturella representationer av manlighet och åldrande och hur äldre män själva uppfattar och förhåller sig till dessa representationer. I vilken mån influeras, utmanar eller förhandlar man med samtida representationer av manligt åldrande?


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Genusvetenskap Kritisk kulturteori Samhällsvetenskap Europa

Avtalsid

2018-00930

Projekttid

2010 — 2022

Användbara länkar

Mascage – Sverige

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-09-09