Derasifieringsstrategier och praktiker i Brasilien, Storbritannien, Sverige och Sydafrika

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Denna studie har som övergripande syfte att kartlägga insatserna som krävs för att motverka den samtida rasifieringen i Sverige, Sydafrika, Brasilien och Storbritannien, samt att utforska vilken roll nationella institutioner för mänskliga rättigheter (NHRI) och deras verksamheter spelar i denna process. Det treåriga projektet för samman en grupp av internationella experter inom rasismforskningen för att jämföra de olika nationella kontexten, de prioriteter de nuvarande strategierna har, hur effektiva dessa är och analyserar hur de är relaterade.

Genom att sammanlänka dessa fall inom ett gemensamt teoretiskt och metodologiskt ramverk kommer projektet bidra till teoretisk kunskap om rasifiering och derasifiering genom att lägga fokus på rollen av involverade medel, både centrala sociala och centrala politiska. Detta kommer att bidra till nya uppgifter om nuvarande institutioner och interventioner samt etablera nya principer och ny praxis för nationella derasifieringsprojekt. Nationella institutioner för mänskliga rättigheter är viktiga för främjandet av derasifiering och i utvecklingen av strategier för att motverka rasism på en nationell nivå. I studien läggs därför betoning på den centrala roll dessa spelar för bekämpning av rasism i de specifika nationella konstellationer där de är aktiva.

Projektet innehåller även en kritisk undersökning av nuvarande internationella övervakningsprocesser och strategier för derasifiering, som t.ex. har genomförts av byråer och organisationer såsom kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), FNs världskonferens mot rasism (WCAR), europeiska unionen (EU), europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) och det europeiska nätverket mot rasism (ENAR).

Studien kartlägger dagens rasifiering med utgångspunkt i de utvalda nationella kontexten Sverige, Sydafrika, Brasilien och Storbritannien och utvärderar policy, de diskursiva och rättsliga organisationsmöjligheterna och formationer av staternas nuvarande politik, samt deras strategier och interventioner för derasifiering av det civila samhället. Projektet bygger på gränsöverskridande lärande mellan länderna och ett ömsesidigt utbyte av kunskap i syfte att påverka och etablera en effektkedja.

Ian Law, Projektforskare, Södertörns högskola

Ioanna Blasko, Södertörns högskola

Shirley Tate, Professor, Leeds Beckett University

Joaze Bernardino Costa, Professor, University of Brasilia

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Sociologi Politik, ekonomi och samhällets organisering Europa

Projekttid

2017 — 2020

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-05-28