Developing and testing a COVID-19 focused Learning Intervention with a focus on crisis, recovery and transformation in communities across disadvantaged urban areas

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Projekttyp

Forskning

Abstract

Since early months of 2020, when the WHO declared a global state of emergency, many communities are in a challenging situation coping with the ongoing crisis. Data suggest that some communities are more affected than others, and those who appear to be affected most are those in disadvantaged urban areas. Yet, little is known about the nature, extend, and implications this crisis has on their lived experiences, and about their processes of recovery.

This project aims to develop a Learning Intervention of the form of a digital (Open Access) repository of semi-structured interviews with a selection of key respondents, and additional qualitative data, focusing on the deconstruction of the ongoing crisis and processes of recovery in communities from socially and economically deprived areas. The digital repository of interviews is envisioned with embedded elements which would allow analysis, comparison and contrast across the collected data, which will be made freely available under Open Access for policy, practice, and many other target groups to access and use. This Learning Intervention will be a resource for three different target groups and

i) helping local communities to reflect in given ways about the crisis, and about their recovery processes,

ii) gathering qualitative data for current and future scientific research, which could usefully add depth to quantitative questions about e.g. cause-effect, and

iii) supporting policy- and decision makers with information.

Sammanfattning

Sedan början av 2020, när WHO förklarade ett globalt nödläge, befinner sig många samhällen i en utmanande situation för att klara den pågående krisen. Befintlig forskning tyder på att vissa samhällen är mer drabbade än andra, och de som verkar drabbas värst är de i mindre gynnande stadsområden. Ändå är det lite som är känt om krisens egenskaper, omfattning och konsekvenser för dessa samhällens levda erfarenheter och om deras återhämtningsprocesser.

Detta projekt syftar till att utveckla en inlärningsintervention i form av ett digitalt (Open Access) forum av forskningsintervjuer med ett urval av nyckelrespondenter och insamlad kvalitativa data, med fokus på dekonstruktioner av den pågående krisen och processer för återhämtning i samhällen från socialt och ekonomiskt missgynnade områden. Den digitala databasen med intervjuer är utformad på ett sätt som gör det möjligt att kartlägga, analysera och jämföra insamlade data och som kommer att göras fritt tillgängligt genom Open Access för policy, praxis och flertalet målgrupper för vidare användning. Denna inlärningsintervention kommer att vara till stor nytta för tre olika målgrupper genom att

i) hjälpa lokala samhällen att reflektera kring krisens effekter och om deras återhämtningsprocesser,

ii) samla in kvalitativa data för aktuell och framtida vetenskaplig forskning som även kan förbättra förståelsen för kvantitativa frågor om t.ex. orsak-verkan, och

iii) stödja policy- och beslutsfattare med information.

Rodela, Romina - Projektforskare

Lundmark, Sofia - Lektor

Johansson, Johanna - Lektor

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Miljövetenskap

Projekttid

2021 — 2021

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-05