En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Stockholm växer och förändras i snabb takt. År 2050 förväntas Stockholmsregionen ha växt med ytterligare en miljon människor. Staden måste byggas om så att alla invånare får plats. Detta gäller framförallt ytterstadsområdena – eller förorterna – där de flesta människor bor och kommer att bo. Denna utveckling är på många sätt positiv för regionen, men det finns också många utmaningar. I takt med att Stockholm växer så växer även klyftorna. Ojämlikheter och segregation ökar i staden.

Frågan är hur vi kan bygga en så bra och jämlik stad som möjligt – en stad för alla. Syftet med detta projekt är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor bosatta i marginaliserade förortsområden. Detta är en grupp vars röster relativt sällan hörs i stadsplaneringsprocesser eller i samhällsdebatten. Många unga kvinnor i marginaliserade områden känner sig dessutom otrygga i sina bostadsområden och tar i allmänhet mindre plats än unga män i stadens offentliga rum.

Vi ämnar studera tre förorter i södra Stockholm – Fittja, Flemingsberg och Östberga. Stora delar av bostadsområdena byggdes som en del av miljonprogrammet och det sker för närvarande en enorm upprustning och utveckling av områdena. Med hjälp av olika forskningsmetoder vill ta reda på hur bostadsområdena planeras och utvecklas samt hur de upplevs och används av unga kvinnor bosatta i dem. Ojämlikheter i dessa platsskapande processer kommer också att studeras. Våra huvudsakliga metoder är deltagande observationer av olika platser som unga kvinnor besöker samt intervjuer med de unga kvinnorna. Även personer som arbetar med stadsutveckling i bostadsområdena kommer att intervjuas. Vi använder dessutom så kallad GIS-analys med syftet att via kartor illustrera exempelvis platser som de unga kvinnorna gillar, använder och undviker i sina bostadsområden.

Genom att studera unga kvinnors behov och erfarenheter av sina bostadsområden vill vi försöka förstå hur staden kan bli lika mycket deras. Vi hoppas få kunskap om hur vi kan utveckla mer jämlika och hållbara städer och förorter – där unga kvinnor kan ta mer plats och delta i samma utsträckning som andra grupper samt känna sig trygga, trivas och må bra. I linje med Kimberlé Crenshaw, en av föregångarna inom intersektionell forskning, utgår projektet från följande idé: om staden planeras och utvecklas utifrån behoven hos dem som är missgynnade i samhället så kommer även grupper i mer fördelaktiga positioner att gynnas. På så sätt hoppas vi arbeta mot en mer jämlik stad – en stad för alla.

Tanya Jukkala -- doktor i sociologi

Lena Sohl -- doktor i sociologi, Södertörns högskola

Alazar Gedamu Ejigu -- arkitekt och doktor i samhällsplanering, Tyréns AB.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Sociologi Reinvent Samhällsvetenskap Sverige

Projekttid

2019 — 2023

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-03-29