HBTQ och demens i policy och praktik inom svensk demensomsorg

Finansiärer

FORTE: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Projekttyp

Forskning

Abstract

Omkring 50 miljoner människor i världen lever med en demenssjukdom. Vård och omsorg av personer med demenssjukdomar är en av samhällets stora utmaningar och ett viktigt område för forskningen. Omsorgsbehov innebär situationer där det inte alltid är möjligt att själv välja vem som ska finnas i ens hem eller närhet, eller kontakt med den egna kroppen. För HBTQ-personer kan detta innebära en upplevelse av utsatthet och rädsla för diskriminering och negativ särbehandling. HBTQ-personer som lever med en demenssjukdom är en speciellt sårbar grupp som kan ha speciellt svårt att upprätthålla den egna identitet och hävda sina rättigheter i möte med vård och omsorg. Idag saknas det dock forskning om hur denna grupp samt deras anhöriga upplever mötet med vård och omsorg och hur kön och sexualitet som kommer till uttryck i demensomsorgen.

Syftet med denna studie är därför att undersöka HBTQ-personers erfarenheter och livssituation inom svensk demensomsorg, både utifrån ett policyperspektiv och genom att studera erfarenheter bland HBTQ-personer med demens, deras anhöriga samt vård-och omsorgspersonal i demensomsorgen.

Projektet bygger på två delstudier. Delstudie 1 fokuserar på policynivå och undersöker hur HBTQ-personer och normer om kön och sexualitet representeras i policy, lagstiftning och riktlinjer inom svensk äldre- och demensomsorg. Delstudie 2 bygger på kvalitativa intervjuer med HBTQ-personer med demenssjukdom och deras anhöriga samt chefer och personal inom demensomsorgen.

Studien är ett unikt bidrag till forskning om demensomsorg som i dagsläget inte studerat HBTQ-personer med demens beroende av formell omsorg. Kunskaper från studien kan användas i framtida policys och riklinjer för demensomsorgen och leda till konkret nytta genom förbättrad vård- och omsorgspraktik, vilket kan leda till förbättrad hälsa och livskvalitet för HBTQ-personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Anna Siverskog, Fil Dr, Jönköping university

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Genusvetenskap Samhällsvetenskap

Projekttid

2022 — 2024

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-03-02