Islam och den svenska modellen

En longitudinell studie av relationen mellan staten och nationella muslimska organisationer

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Abstract

Sedan en tid präglas relationen mellan staten och muslimska organisationer i Sverige av en förtroendekris. Flera av de nationella muslimska organisationerna anklagas för att inte leva upp till demokratiska principer och denna situation har föranlett en rad myndigheter att beställa fram granskande rapporter över organisationernas verksamhet.

Vad dessa rapporter har gemensamt är att de primärt fokuserar på mer nyligen gjorda ageranden och uttalanden och/eller organisationernas påstådda transnationella kopplingar.

Även om detta är viktiga och angelägna frågor, är utgångspunkten i detta projekt att ökad kunskap om hur staten har hanterat organiserad islam i ett längre historiskt perspektiv är av avgörande betydelse för att förstå och bedöma den situation vi nu befinner oss i. Kan det till och med vara så att rådande situation är ett resultat av den svenska neo-korporativa modellen? Har svenska staten bidragit till att skapa en politisk islam?

Projektet tar sin utgångpunkt i följande frågor:

  • I vilken utsträckning, och hur, har muslimska organisationer inkorporerats i svenska modeller för beslutsfattande?
  • Vilka muslimska organisationer är representerade i förhandlingar med statliga aktörer, och varför?
  • Vilka krav har dessa organisationer drivit och vilket genomslag har de haft på faktisk politik?
  • Hur har den svenska modellen påverkat de muslimska organisationerna och den upplevda krisen?

Projektet knyter också an till internationell forskning om relationer mellan stat och organiserad islam. Denna forskning omfattar studier av centrala europeiska länder, samtidigt som studier av Sverige så gott som helt lyser med sin frånvaro. Denna forskningslucka är anmärkningsvärd, särskilt eftersom det svenska fallet verkar utmana de internationella studiernas teoretiska förväntningar och empiriska slutsatser. Inte minst utmärker sig Sverige genom att formella kanaler för intressepåverkan och dialog mellan staten och olika muslimska organisationer skapades jämförelsevis tidigt här - redan i mitten av 1970-talet - medan motsvarande strukturer tillkom först på 1990-talet eller ännu senare i andra europeiska länder.

Genom att undersöka hur relationen mellan den svenska staten och de bidragsberättigade muslimska riksorganisationerna har sett ut under en längre tidsperiod kan vi få kunskaper som hjälper oss att inte bara bättre förstå en nuvarande kris utan även bidra till ett mer effektivt arbete i framtiden. Studien bidrar också till att komplettera och nyansera befintlig forskning om stat-islam-relationer i Europa, att testa och utmana existerande teorier och att generera hypoteser som kan ligga till grund för vidare jämförande forskning.

Studien tar sin utgångspunkt i teorier om så kallat ”stigberoende” och bygger på antagandet att de vägval som görs vid en viss tidpunkt har betydelse för hur aktörer ställer sig till olika utmaningar vid senare tidpunkter. Studien analyserar genom vilka mekanismer sådant stigberoende kan identifieras utifrån noggranna processtudier. Viktiga undersökningsuppgifter blir att identifiera så kallade ”kritiska vägskäl” och att spåra när och hur det sker förstärkningar eller förändringar i förhållande till tidigare vägval.

Studien bygger på skriftligt material från relevanta arkiv, där Statens stöd för trossamfunds (SST), Riksarkivet och Regeringskansliets arkiv kommer att stå i centrum.

Studien bygger på ett innovativt samarbete mellan forskare från två olika vetenskapliga discipliner; religionsvetenskap och statsvetenskap.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för historia och samtidsstudier Institutionen för samhällsvetenskaper Religionsvetenskap Statsvetenskap Centrum för studier av politikens organisering Politik, ekonomi och samhällets organisering Samhällsvetenskap Sverige

Avtalsid

2020-02553

Projekttid

2021 — 2023

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-01-14