Medier, tillit och information under coronakrisen

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Projekttyp

Forskning

Abstract

Corona-krisen skapar nya frågeställningar kring informationsspridning och kommunikation i samhället. Många människor kämpar för att hålla sig informerade och många institutioner kämpar för att sprida korrekt och trovärdig information.

Samtidigt har flera myndigheter identifierat medveten desinformation, propaganda och ryktesspridning som problem vilka kan förvärra krisen. Att följa myndigheternas rekommendationer, och att anpassa och förändra sitt vardagsliv handlar till stor del om information och möjligheten att lyckas med att hantera krisen påverkas således till stor del av människors upplevelse av tillit och förtroende till medier och andra informationskanaler.

I denna situation är det av stor vikt att myndigheter och andra aktörer i samhället har kännedom om vilka källor som åtnjuter förtroende och hur medborgarnas tillit och förtroende (eller brist på dessa) till medierna ser ut och tar sig uttryck i deras vardagsliv, samt hur det utvecklas under krisens gång.

I det här projektet samlar vi empiriska data för att dokumentera och analysera hur tillit till medier och information ser ut och förändras under Corona-krisen. Projektet samlar in unikt material som kommer att möjliggöra en rad olika studier och analyser som förbättrar vår förståelse för tillit till medierna under pandemin, och som således möjliggör att samhällets aktörer kan utveckla och förbättra kommunikationsstrategier i kristid.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Medie och kommunikationsvetenskap Kritisk kulturteori Media Sverige

Avtalsid

FRordf/GD-2020/0004

Projekttid

2020 — 2021

Användbara länkar

Medier, information och tillit

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-02-09