Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare

Berättande och kritiska filosofiska undersökningar i urfolks tidiga barndomspedagogik

Finansiärer

Vetenskapsrådet (VR)

Projekttyp

Forskning

Sammanfattning

Det övergripande målet med projektet Sámi mánná jurddavázzin – Samiska barn som tankevandrare är att undersöka hur, när och var samiska barn utforskar filosofiska frågor genom berättande. En utgångspunkt för projektet är tidigare förskoleforskning som visar att barns filosoferande ofta framträder genom deras berättande.

En annan utgångspunkt är att urfolksfilosofier – dvs. urfolks sätt att skapa kunskap och artikulera världen – ofta kommer till uttryck genom berättelser och berättande. I traditionella samiska sammanhang sker berättande ofta i en specifik miljö eller på en speciell plats i anknytning till en särkild aktivitet. De berättelser och filosofiska idéer som samiska barn formulerar och undersöker blir således oskiljaktiga från världen och de platser där berättandet sker.

Syftet med forskningsprojektet är därför att undersöka och skapa kunskap om hur samiska förskolebarn använder platser för att filosofera och artikulera deras värld genom berättande. Ett projekt med att sådant syfte medför att barns filosoferande kommer presenteras utanför de sammanhang där barnen själva ger uttryck för sina tankar.

Genom att undersöka och presentera de samiska barnens berättelser som en form av filosoferande kommer projektet att även undersöka hur och om barnens tankar förstås som en ”kritisk urfolksfilosofi” som utmanar koloniala praktiker, antagande, maktstrukturer och filosofier. Således har projektet ytterligare ett syfte: att undersöka och skapa kunskap om hur samiska förskolebarns filosofiska berättande kan utmana koloniala antagande inom pedagogik, filosofi och samhället i stort, samt om och när uppmärksammandet av barnens röster kan förstås som avkoloniserande.

Dessa syften är särskilt relevanta i förskolesammanhang där samiska barn kan möta ett kolonialt pedagogiskt arv och både traditionella och samtida uttryck för samisk kultur samtidigt som barnen upptäcker och börjar artikulera världen. Det innebär att studiet av berättande i tidig barndom i projekt också innefattar att utforska några av de mest grundläggande aspekterna av livet.

Projektets urfolksfilosofiska utgångspunkter kommer till uttryck i begreppet jurddavázzi. På Davvisámegiella, det nordsamiska språket, kallas renskötare för boazovázzi, en konstruktion av orden ”boazu” som betyder ren och ”vázzi” som betyder någon som går eller att gå med. Begreppet jurddavázzi är en lek med boazovázzi för att hitta ett samiska sätt att beskriva filosofiska reflektioner. ”Jurdda” betyder tanke och används i uttryck som “jurddašaddat” (att tänka igenom något långsamt), “jurddašeapmi” (en överläggning), eller “jurddahit” (att tänka). Jurddavázzi skulle därför kunna förstås som någon som går med tankar, någon som sköter om tankar, ser efter dem.

Jurddavázzi, eller tankevandrare, beskriver den filosofi som projektet undersöker. Den handlar om att förvalta traditioner, samtidigt som de är i förändring. Det handlar också om ett tänkande som sker i praktiken och görandet, medan barn, förskollärare, och traditionsbärare går genom livet.

Utifrån dessa olika betydelser av Jurddavázzi undersöker projektet hur en kritisk urfolksfilosofi framträder i barnens berättande i vardagliga aktiviteter och aktiviteter kopplade samisk tradition samt hur barnens berättande är kopplade till rörelse mellan platser och på platser. Projektet kommer därför följa de yngsta samiska barnen i aktiviteter i och utanför förskolan där de på olika sätt möter olika samiska traditioner och levnadssätt.

I projektet möts därför flera olika forskningsfält såsom urfolksfilosofi, litteraturvetenskap, filosofi med barn och pedagogik med inriktning mot de yngre barnen. Resultatet är tänkt att stärka arbetet i samiska förskolor och samisk lärarutbildning, men kommer också att ha betydelse för förskolan i stort, speciellt i de frågor kring interkulturalitet som inte minst aktualiseras av förskolans nya läroplan (Lpfö 2018). Dessutom undersöker projektet områden, den samiska förskolan, som är förhållandevis outforskade i svenska sammanhang.


Ylva Jannok Nutti Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Associate Professor, Sámi Allaskuvla/Sámi University of Applied Sciences

Harald Gaski Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Professor at UiT – The Arctic university of Norway, Department of Language and Culture

Ingeborg Löfgren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., PhD, Uppsala University, Department of Literature

Carl Mika Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Associate Professor at the Te Whiringa School of Educational Leadership and Policy in the Faculty of Education, University of Waikato, New Zealand

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Pedagogik Lärande Sverige

Avtalsid

2019-03794

Projekttid

2020 — 2023

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2023-06-15