Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Tätortsnära kulturlandskap i förvandling - implikationer för ekosystemtjänster i lokal planering

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Projekttyp

Forskning

Detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt analyserar utmaningar för en hållbar planering och ekosystemförvaltning av expansiva multifunktionella tätortsnära landskap ur ett social-ekologiskt perspektiv. Tätortsnära områden mellan det rent urbana och rurala karaktäriseras av en diversifierad och fragmenterad markanvändning med starka kopplingar till en urban, mobil livsstil.

En stark trend i Europa och Nordamerika är den snabba ökningen av sporthästar i dessa områden, nu framförallt som förmedlare av kulturella ekosystemtjänster. Hästhållning får allt större betydelse för att upprätthålla ett ruralt kulturlandskap i tätortsnära områden, men påverkar också ekosystemstatus och biologisk mångfald på olika sätt.

Syftet med detta projekt är att öka kunskap och förståelse för implikationerna av förändringen från ett traditionellt jordbrukslandskap till hästhållning för en hållbar ekosystemförvaltning i tätortsnära områden. Projektet vill bidra till utvecklingen av nya former för planerings- och förvaltningsprocesser på lokal nivå där ekosystemtjänster som ett verktyg kan bidra till att visualisera och identifiera länkar synergier och konflikter mellan olika nyttjanden. Projektet fokuserar på hästhållningen i tre tätortsnära kommuner i Stockholmsregionen och kombinerar fältinventering, GIS-kartläggning av markanvändning och fågeldiversitet kombinerat med intervjuer och dialogworkshopar med olika aktörer.

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Miljövetenskap Miljövetenskapliga studier Natur & miljö Sverige

Avtalsid

2017-01078_3

Projekttid

2018 — 2020

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-11-20