The Digital Welfare State - Consequences of Automated Decision-Making for Citizens

Finansiärer

Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse

Projekttyp

Forskning

Abstract

Vad händer med demokratiska värderingar i ett samhälle där automatisering med hjälp av data-baserade, autonoma system framställs som en effektiv lösning inom allt fler områden?

Hur förändrar sig medborgarnas inställning och tillit till välfärdsinstitutioner när fler och fler beslut delegeras till digitala infrastrukturer? Hur förändras relationen mellan staten och medborgarna i samband med denna omställning? Med utgångspunkt i den pågående utvecklingen och den alltmer omfattande implementeringen av automatiserat beslutsfattande undersöker det föreslagna projektet implikationerna av automatisering för demokratin inom välfärden. Utgångspunkten är tre delvis överlappande processer: För det första har forskningen inom kritiska datastudier uppmärksammat att våra liv ”datafieras” i allt större utsträckning. Det vill säga att allt fler aspekter av våra liv omvandlas till data som i sig har fått en stor betydelse som ekonomisk resurs och som har beskrivits som den nya oljan. För det andra har välfärdsstaten och dess organisation förändrats de senaste decennierna. New public management har lagt fokus på mätande och samtidigt lett till en fokus på individen. För det tredje beskrivs det ofta som att västvärldens demokratier befinner sig i kris. Tillit till demokratiska institutioner och medborgerligt deltagande i traditionella politiska institutioner har systematiskt minskat sedan 2000-talet. Projektet undersöker hur dessa tre processer hänger ihop och påverkas av algoritmisk och data-baserad automatisering.

Projektet närmar sig dessa komplexa frågeställningar genom en interdisciplinär forskningsdesign som baseras på metodologisk mångfald och med medborgaren i fokus.

Baserat på tidigare forskning av projektledaren som har kartlagt beslutsfattande i Sverige, tar projektet medborgare och deras upplevelser av automatisering inom offentlig förvaltning i fokus. Projektet studerar civilsamhällets och medborgarnas upplevelser och attityder gentemot automatisering av välfärden. Med hjälp av en representativ enkätstudie och fokusgruppintervjuer besvarar projektet frågan om hur medborgare påverkas av algoritmisk automatisering och hur de föreställer sig den framtida digitala välfärdsstaten. Dessutom ämnar jag som Wallenberg Academy Fellow att etablera Sveriges första forskningshub för digital välfärd som kommer samla framstående, internationella forskare med intresse för digitalisering inom välfärden.

Forskning kring automatiserat beslutsfattande från ett europeiskt och särskilt svenskt perspektiv ligger fortfarande i startgroparna. De få projekt som för närvarande finns fokuserar huvudsakligen på att kartlägga automatisering och handläggarnas perspektiv. Det föreslagna projektet är det första projektet som har ett bredare angreppssätt och som undersöker konsekvenserna av den digitala välfärdsstaten för demokratiska värderingar med hänsyn till medborgarnas perspektiv.


Projektinformation

Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för kultur och lärande Medie och kommunikationsvetenskap Kritisk kulturteori Media Sverige

Avtalsid

2021.0050

Projekttid

2023 — 2028

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2022-04-22