Unga och organiserad politik - en medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund.

Finansiärer

Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällsfrågor (MUCF)

Projekttyp

Forskning

De politiska partierna är i många avseenden på kraftig tillbakagång. Partiernas medlemstal har sjunkit drastiskt under lång tid, allmänhetens förtroende för partier försvagats och valdeltagandet minskar i många delar av världen (Whiteley 2011, van Biezen et al. 2012). Ett annat oroande tecken är att politiska partier är mindre attraktiva för unga medborgare än tidigare. Trots att det politiska intresset bland yngre människor är högt har de ungas partipolitiska engagemang svalnat (Amnå & Ekman 2014) och med det följer en stigande medelålder bland partimedlemmarna (Scarrow och Gezgor 2010).

Detta är inte endast ett problem för de politiska partierna utan också oroande för demokratin i allmänhet. När partierna inte längre lockar yngre minskar deras rekryteringsbas. Utan unga politiker får vi en sned representation där unga medborgare alltmer kommer att sakna representanter av samma ålder. Förmodligen är de politiska partiernas ungdomsorganisationer den viktigaste rekryteringskanalen in i politiken. En stor del av dagens ledande partipolitiker har startat sina politiska karriärer som medlemmar i något av de politiska ungdomsförbunden (Hooghe et al 2004). Dessutom är ungdomsorganisationer viktiga för den politiska utvecklingen och som representanter för ungas åsikter (Hansen 2015).

Trots dessa organisationers avgörande roll är kunskapen om partiers ungdomsorganisationer blygsam. Medan det finns omfattande forskning om politiska partiers medlemmar finns det ytterst lite skrivet om de politiska ungdomsförbundens medlemmar. Ämnet har fått mycket begränsad uppmärksamhet från det internationella vetenskapliga samfundet. Ännu mer alarmerande är att i stort sett ingen forskning har bedrivits om de svenska politiska ungdomsorganisationerna. Med tanke på att de politiska ungdomsförbunden är viktiga både för moderpartierna som policyutvecklare och för att säkra framtida representanter, och för demokratin i stort genom att engagera unga politiskt, är detta minst sagt olyckligt.

Syftet med detta projekt är att fylla denna kunskapslucka genom att studera de ungas engagemang i partipolitiska ungdomsförbund. Kombinationen av att de politiska partierna tappar medlemmar och att det finns ett minskat partipolitiskt engagemang bland unga placerar de politiska ungdomsförbunden i en särskilt prekär situation. Givet att partierna ser ungdomsförbunden som en central rekryteringskälla (Karlsson & Lundberg 2013) och som ett sätt att motverka obalansen i åldersprofilen inom de politiska partierna är det olyckligt att vi saknar kunskap om medlemmarna i ungdomsförbunden. Vi vet således inte särskilt mycket om vilka unga som engagerar sig i ungdomsförbunden, varför de gör det och på vilket sätt deras engagemang tar sig uttryck.

Projektets syfte är att öka kunskapen om de svenska politiska partiernas ungdomsorganisationer. Mer specifikt avser projektet att studera medlemmarna i de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund och besvara följande frågor:

  1. Vem blir medlem i politiska ungdomsförbund?
  2. Varför blir unga medlemmar i politiska ungdomsförbund?
  3. Vad gör unga som medlemmar i politiska ungdomsförbund?

Projektledare: Docent Niklas Bolin Mittuniversitetet.

Forskare på Södertörns högskola knutna till projektet:
Docent Ann Cathrine Jungar


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för samhällsvetenskaper Statsvetenskap Politik, ekonomi och samhällets organisering Samhällsvetenskap Sverige

Projekttid

2020 — 2022

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-01-31