Vägar till en biobaserad samhällsekonomi

Politik och styrning för hållbart nyttjande av skog

Finansiärer

Forskningsrådet för miljö och areella näringar

Projekttyp

Forskning

Abstract

Omställningen till en bioekonomi är en förutsättning för att Sverige ska nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsnation. Skogsbruket spelar en central roll och förväntas bidra med olika ekosystemtjänster såsom uttag av biomassa, kolinlagring samt nya affärsmöjligheter på landsbygden. Sverige kommer däremot inte att nå målet för klimatneutralitet med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Det kommer därmed vara svårt att nå en hållbar bioekonomi om beslutsfattare inte hanterar målkonflikter och utvecklar effektiva kombinationer av styrmedel som även rör skogens nyttjande.

Syftet med projektet är att analysera hur utformningen av den svenska skogspolitiken behöver utvecklas för att möta en bioekonomiomställning. Projektet kommer att fokusera på målkonflikter, val av styrmedel för att nå målen, samt förvaltningens förmåga att omsätta mål till praktisk handling i skogsbruket. Analyserna baseras på intervjuer, fokusgrupper och scenarioanalyser med aktörer inom skogsnäring och civilsamhälle, deltagandeobservationer i samverkansprocesser, samt analyser av policydokument som styr utvecklingen mot en bioekonomi.

Projektet kommer att lämna rekommendationer till beslutsfattare och ge angelägna bidrag till forskning och samhällsdebatt om utmaningar och förutsättningar för en klimatneutral samhällsekonomi. Dessutom kommer olika former för interaktion med nyckelintressenter direkt bidra till en bred kunskapsspridning.


Forskningsområde / geografiskt område

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Miljövetenskap Miljövetenskapliga studier Natur & miljö Sverige

Avtalsid

2020-01039

Projekttid

2021 — 2025

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2021-03-01