Student

Genusvetenskap

Genusvetenskap vid Södertörns högskola är ett expansivt forsknings- och utbildningsämne med såväl nationell som internationell förankring med syftet att utveckla nya former av tvärvetenskaplig kunskap.

Genusvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som grundar sig på flera decenniers feministisk forskning. Ämnet utgår ifrån att genus och sexualitet är sociala och kulturella konstruktioner. Fokus ligger vid att undersöka hur föreställningar om genus, kön och sexualitet, i samspel med andra maktordningar som klass, etnicitet och funktionalitet, fylls med innehåll och ges betydelser i olika historiska, geografiska, politiska och sociala sammanhang.

Lärarna och forskarna vid Genusvetenskap på Södertörn bedriver forskning inom en rad olika områden. Forskningens fokus ligger på feministisk teori- och metodutveckling, liksom på maktkritiska studier av kön, genus och sexualitet i samtiden och i historien. Starka forskningsområden är feministiska kulturstudier av vithet; femininiteter; sociala rörelser; medborgarskap, teknologier och vetenskap; (nya) medier; reflexivt akademiskt skrivande; samt minneskultur. Forskning bedrivs också inom ramarna för forskarutbildningsområdet Kritisk kulturteori.

Gemensamt för oss som forskare är vårt intresse av hur makt och kön samspelar i samtid och dåtid och hur kön eller genus interagerar med andra maktordningar. Vår empiri, våra metoder och teoriinfluenser skiljer sig däremot åt. Delvis beroende på vår akademiska bakgrund och utbildning, delvis beroende på vår personliga hemvist i dagens akademi och samhälle. Många av oss arbetar dock inom en postkolonial och/eller queerfeministisk teoribildning.

Läs gärna mer om vår forskning under: Forskningsprojekt och publikationer.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-05