Om vår forskning

Journalistiken i samhället kan betraktas från olika vinklar - som profession, som medieinnehåll och som samhällsinstitution.

Journalistikforskningen vid Södertörns högskola kretsar kring två breda fokusområden, som också är i linje med våra två längre utbildningsprogram:

  • Journalistik och medieutveckling – detta område anknyter till Södertörns profil i grundutbildningen sedan starten 1998 med en betoning på digitala medier och ett nära samarbete med medieteknik. Forskningen inom området handlar om journalistiska yrkesroller och arbetsprocesser, om redaktionell konvergens och uttrycksformer på digitala plattformar med områden som till exempel datajournalistik. Även publikaspekter på medieutveckling ingår i detta, till exempel om publikerna på digitala plattformar.
  • Journalistik och samhälle – detta område bygger vidare på journalistikens koppling till det samhällsvetenskapliga forskningsområdet. Forskningen handlar här om journalistikens roll och betydelse i den politiska kommunikationen på olika nivåer, från lokaljournalistikens betydelse och utveckling till relationer mellan politiker och journalister. Även globala perspektiv är viktiga i detta område, till exempel journalistikens roll i krig och konflikt och globala mediers utveckling.

Många av lärarna och forskarna i journalistik vid Södertörn har en bakgrund som journalister, samtidigt som de också har forskarutbildning. Detta gör att en stor del av forskningen kan beskrivas med begreppet ”praxis-nära”, en forskning som utgår från redaktionella arbetsprocesser och journalistiska yrkesroller. Även språk och uttrycksformer är viktiga områden inom forskningen.

För att utveckla journalistikämnet som ett eget forskningsområde är det angeläget att organisera ett samarbete med yrkesområdet och den mediebransch som inrymmer journalistiken. Detta samarbete handlar om att utveckla den praxisnära forskning som behövs för kunskapsuppbyggnad och för journalistutbildningen.

Några exempel på forskning i journalistik de senaste åren på Södertörn är:

  • Journalistik i förändring, ett projekt som studerade journalistiska kulturer i Sverige, Ryssland och Polen. Hur det journalistiska arbetet förändras och hur journalister beskriver sin egen yrkesroll.
  • Journalistik och politiska ledare – hur ser relationen ut mellan ledande politiker i regeringen och de journalister som bevakar dem? Om samspelet mellan journalister och deras källor.
  • Lokaljournalistik och nya hyperlokala medier – hur förändras det lokala medielandskapet och vilka nya former av lokala medier växer fram?
  • Samhällsjournalistik för yngre vuxna – hur ser den ut? Ett experimentellt projekt tillsammans med Borås Tidning.
  • Hur kan man stärka de redaktionella rutinerna för faktakoll och källkritik? Ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland annat SVT och Sveriges Radio.
  • Journalistik och propaganda – hur bevakades kriget i Ukraina 2014 av de stora medierna i fyra länder: Ryssland, Ukraina, Polen och Sverige.

Nya forskningsprojekt utvecklas ständigt tillsammans med partners i medieföretag och tillsammans med forskare Sverige och i andra länder. Pågående forskning i journalistik presenteras löpande vid högre seminarier i journalistik. Då presenteras både forskning från Södertörn och från andra universitet. För att se programmet – håll utkik på kalendariet på högskolans hemsida.

En del av den journalistikforskning som produceras vid Södertörns högskola publiceras i journalistikens egen rapportserie. Forskarna publicerar också sin forskning i vetenskapliga artiklar och böcker. (Enklast är att söka på varje enskild forskares publikationslista.)