Samverkan

Under sin utbildning i konstvetenskap vid Södertörns högskola sätts studenten från början i nära kontakt med ett potentiellt framtida yrkesliv. Konstnärer, kritiker, curators och andra aktörer inbjuds kontinuerligt som gästföreläsare under grund- och avancerad utbildning, liksom inom forskarutbildningen. Studiebesök genomförs återkommande vid olika konstinstitutioner, offentligt liksom privat finansierade, så som museer, konsthallar, gallerier, kommuner, producenter av offentlig konst, auktionsverk och högre konstutbildningar. Studenter från Södertörn har fått praktikplatser inom relevanta och högintressanta institutioner.

Flera samarbeten med andra lärosäten, som Arkitekthögskolan, Konstfack och Kungliga Konsthögskolan, har omfattat bland annat utbyten av föreläsningar och ordnande av gemensamma seminarier med lärosätenas studentgrupper. Bland konstvetenskapens samarbetspartners kan nämnas Moderna Museet, Nationalmuseum, Statens konstråd, Stockholms auktionsverk, Tensta konsthall, Östasiatiska Museet, Botkyrka kommun och Huddinge kommun, med flera.

Ämnet konstvetenskap har genomfört ett antal samverkansprojekt inom utbildning och forskning. Under 2018-2020 genomför ämnet ett större forskningsprojekt om nya aspekter på offentlig konst på uppdrag av Statens konstråd. Under 2019 genomförs Exponeringens effekter, en forskar- och masterkurs, i ett samarbete med Moderna Museet, Nationalmuseum och Östasiatiska Museet, med stöd av Vinnova inom ramen för ett mobilitetsprogram. 2016-2017 genomfördes Konsten, staden, invånarna. Idémässig och historisk fördjupning av konstens roll i stadsomvandling med många aktörer i samarbete med Huddinge kommun och andra aktörer i Flemingsberg, med kandidat- och masterstudenter, finansierat av Tillväxtverket.

Forskningsprojektet Kulturarv- Att skapa historia för framtiden var ett samverkansprojekt i samarbete mellan forskare från konstvetenskap vid Södertörns högskola och intendenter vid Stockholms Auktionsverk, projektet involverade även olika aktörer som personal vid museer, tullverket och Polisen. Projektet genomfördes 2010-14, finansierat av KK-stiftelsen.