Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies

Ratatoskr/Wikimedia Commons

Ratatǫskr förekommer i fornnordisk mytologi i form av en ekorre som springer upp och ned i världsträdet Yggdrasil med meddelanden mellan draken i dess rot och örnen i dess topp. Den är därmed både en representation av en ’verklig’ djurart och en betydelsebärande del av mänsklig mytologi. Det är denna omständighet tillsammans med dess agens samt förmedlare av kunskap om självaste världsalltet som gör Ratatǫskr till en åskådliggörande symbol för forskargruppens intressen.

Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies bildades 2018, och samlar verksamma i ämnet litteraturvetenskap vid Södertörns högskola som intresserar sig för litterära djurstudier. Studiet av relationen mellan djur och människa är ett tvärvetenskapligt fält under stark utveckling, som finns representerat inom flera ämnen på SH.

På litteraturvetenskapen ger vi sedan tidigare en B-kurs och en magisterkurs med fokusering av relationen mellan djur och litteratur, och vi är nu flera forskare, lektorer och doktorander som orienterar oss inom detta fält. Syftet med etableringen av Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies är att läsa och diskutera varandras texter, planera konferensresor, söka forskningsmedel, utveckla kurser, och ta del av varandras nätverk. Dessutom vill vi utveckla samarbeten med personer som är aktiva i detta fält inom både litteraturvetenskapen och i andra ämnen, både inom och utanför SH. I förlängningen siktar vi på att gruppen ska finna sin plats inom den internationella falang av djur–människa-studier som går under benämningen ’literary animal studies’.

Frågor vi särskilt intresserar oss för är: Hur skildras djur–människa-relationen i litteratur? Hur kan olika litterära former (såsom zoopoetics) och olika läsarter bidra till att problematisera antropocentriska paradigm i litteraturvetenskapen? Hur kan vi förstå relationen mellan materia, metafor och agens i litterära skildringar av icke-mänskliga djur? Vilket är förhållandet mellan den hierarkiskt organiserade djur/människa-dikotomin och föreställningar om kategorier såsom kön, sexualitet, ’ras’ och funktionalitet? Vilka ontologier avseende förhållandet mellan djur och människa är möjliga att föreställa sig? Och hur anknyter dessa frågeställningar till etiska frågeställningar och dilemman inom det vidare humanistiska fältet samt i pågående sociala interaktioner mellan arter?

Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies sammanträffar fyra gånger per termin. 5-6 december 2019 planeras ett nordeuropeiskt symposium med inbjudna talarna Gunnar Eggertsson, University of Iceland, Reykjavik, Island; Elisabeth Friis, Lunds universitet, Sverige; Karoliina Lummaa, University of Turku, Finland samt Michael Lundblad, Oslo University, Norway. Information om våra aktiviteter uppdateras kontinuerligt på denna hemsida.

Om du vill komma i kontakt med Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies så går det bra att mejla vem som helst av oss som är medlem i gruppen.

Medlemmar i gruppen

  • Amelie Björck (lektor)
  • Camilla Flodin (forskare)
  • Emma Kihl (doktorand)
  • Claudia Lindén (lektor)
  • Ann-Sofie Lönngren (lektor)
  • Oscar von Seth (doktorand)
  • Affilierad internationell medlem:
    Gunnar Eggertsson (fil.dr.), University of Iceland, Reykjavik, Island