Student

Litteraturvetenskap

Forskningen vid ämnet litteraturvetenskap har ett särskilt fokus på litteraturen under det långa 1800-talet. Här samlas forskare som intresserat sig för 1700-talets estetik, för relationen människa/djur, romantik, gotikens förvandlingar, dramatikens historia, liksom litteraturdidaktik och det moderna genombrottet.

Intresset för den nordiska litteraturen och även genus och queerperspektivet löper som en röd tråd genom ämnets forskning, men forskarna har mångsidiga intressen och här finns också specialisering av olika slag alltifrån ett projekt som handlar om flyktingberättelser ”The (dis)connected refugee” över det RJ-finansierade forskningsprojektet Estetikens århundrade i nytt ljus: estetisk heteronomi från Shaftesbury till Schelling som involverar flera av ämnets forskare till ett djurstudieprojekt Bear traces: a study of the bear in national romantic literature around the Baltic Sea.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Litterära djurstudier engagerar flera av ämnets forskare varav några publicerat monografier inom detta fält.

De har också grundat forskargruppen Ratatǫskr Research Group for Literary Animal Studies, uppkallad efter ekorren i fornnordisk mytologi som springer upp och ned i världsträdet Yggdrasil. Studiet av relationen mellan djur och människa är ett tvärvetenskapligt fält under stark utveckling. Frågor som de exempelvis intresserar sig för är: Hur skildras djur–människa-relationen i litteratur? Hur kan olika litterära former (såsom zoopoetics) och olika läsarter bidra till att problematisera antropocentriska paradigm i litteraturvetenskapen? Vilket är förhållandet mellan den hierarkiskt organiserade djur/människa-dikotomin och föreställningar om kategorier såsom kön, sexualitet, ’ras’ och funktionalitet?

Ämnet har ett löpande högre seminarium där lärare och doktorander såväl som inbjudna gäster presenterar sin forskning, och anordnar även kontinuerligt konferenser och symposier.

Litteraturvetenskapen ingår tillsammans med, estetik, filosofi, genusvetenskap, konstvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, samt Den praktiska kunskapens teori i forskningsområdet Kritisk kulturteori, vilket erbjuder forskarutbildning.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-12-09