Samverkan

Ämnet medie- och kommunikationsvetenskap bedriver samverkan i flera former inom ramen för såväl undervisning som forskning.

Redan första terminen på grundutbildningen träffar studenterna representanter från yrkeslivet i paneldebatter och som gästföreläsare. Dessa möten pågår sedan kontinuerligt under utbildningen som också rymmer studiebesök på arbetsplatser och möjligheter till praktik.

Våra två utbildningsprogram, Medievetarprogrammet och Medier, engelska och globalisering, har årligen egna "programdagar" dit alumner bjuds in i egenskap av yrkeslivsrepresentanter för att tala om sin syn på frågor om relationen mellan MKV-utbildningen och yrkeslivet. I några fall är samarbetet med alumner mer formaliserat, till exempel genom representation i programstyrelser eller samarbete kring informationstjänster.

Även inom forskningen finns det samverkan sedan en lång tid tillbaka. MKV-forskare har sedan ett decennium bedrivit forskning i samverkan med Stiftelsen Etermedierna i Sverige, vilken ägs av SVT, SR, UR, Teracom och TV4. Ämnets professorer deltar även i det årliga kunskapsutbyte som SVT bjuder in till, där man tillsammans med SVT:s ledning (VD, programdirektörer, analytiker) diskuterar gemensamma forskningsfrågor. Flera forskare knutna till ämnet samverkar med tankesmedjor (Fores, Katalys, Tiden, med flera) och har deltagit i så kallade personrörlighetsprogram finansierade av Vinnova.