Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-03-25

kl. 10:48

Stäng meddelande

Våra forskningsteman

Upplevelser och användning /Experience and Use

Fokus på användning och interaktion med digitala medier i olika kontexter är en central del av forskning inom medieteknik. Det handlar om att skapa förståelse för hur digital design integreras i praktiker och hur gränssnittsdesignen kan bidra till begriplighet och mening. Våra projekt utforskar bland annat användning i specifika miljöer, exempelvis museer, på zoo eller relaterat specifika praktiker som exempelvis i användningsforskning i lärmiljöer. På senare år har fokus på användning vidgats, det gäller framför allt de framväxande teknikområdena som inte är verktygsorienterade utan i stället fokuserade på underhållning, reflektion och rekreation. För att inkludera andra erfarenheter än de praktiska ligger fokus på upplevelser. Vi har projekt inom detta område som rör spel och kroppsliga upplevelser som exempelvis meditation och avslappning samt interaktion och materialitet inom makerrörelsen.

Kritiska perspektiv och digital design /Critical Perspectives and Digital Design

Detta framväxande forskningsområde utforskar den digitala teknikens roll i att gestalta och skapa samhällsfenomen, detta kan gälla maktstrukturer eller hur inflytande skapas genom digital design. Det kan också handla om hur värderingar integreras och gestaltas i digitala medier. Kritiken formuleras dels genom analys av befintlig teknik, dels genom design som utmanar normer och värderingar. Våra projekt utforskar bland annat sociala rörelser på nätet, digitala medier och hållbara livsstilar samt barn och ungas uttrycksformer.

Framväxande medieteknologier /Emerging Media Technologies

Med den snabba teknikutvecklingen ser vi hur en rad nya teknologier på kort tid får stora konsekvenser och omstörtar praktiker och branscher på ett fundamentalt sätt. Ett exempel är streamad film som har gjort gamla fysiska videoformat föråldrade och ändrat karaktären på en hel bransch. Ett forskningstema handlar därför om att utforska, utforma och applicera teknik i frontlinjen. Våra projekt rör bland annat forskning om AI inom spel, interaktion med drönare och robotar samt datavisualisering och tjänstedesign.