Student

Nationalekonomi

Den nationalekonomiska forskningen vid Södertörns högskola spänner över ett brett spektrum av områden. Ämnet bedriver till exempel forskning inom industriell organisation, konkurrenspolitik och regleringar, offentlig upphandling, lönediskriminering och arbetsvärdering, penningpolitik, samt evolutionär ekonomi och innovationer. Det kan också handla om vilka styrmedel som ska införas för att vi ska kunna nå miljömålen till lägsta kostnad för samhället som helhet. 

Forskning i ämnet nationalekonomi omfattar studier av en lång rad företeelser som berör samhället på olika nivåer. Det kan dels handla om studiet av en avgränsad marknad, som när vi vill undersöka hur en avreglering av elmarknaden påverkar vår välfärd eller hur vi ska hantera en industri som bidrar till växthuseffekten. Det kan dels handla om att undersöka hur sammanlänkade marknadssystem på nationell och global nivå påverkar våra möjligheter till arbete och en god inkomstutveckling.

Forskarutbildning

Första gången en doktorand i nationalekonomi anställd vid Södertörns högskola disputerade för doktorsexamen var 2015, då i samarbete med Örebro universitet. År 2017 fick högskolan rätt att själv utfärda doktorsexamen och ämnet har för närvarande (våren 2019) tre doktorander. Forskarutbildningen sker inom forskarutbildningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering.

Samverkan

Ämnet samverkar med näringslivet och det omgivande samhället inom flera forskningsprojekt, däribland samverkansprojektet Reinvent finansierat av KK-stiftelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, och en rad andra projekt kring exempelvis hållbarhet och miljö, handel, offentlig upphandling och konkurrensutsättning av välfärdstjänster. Vi samverkar också med omvärlden genom expertmedverkan i nyhetsmedier och utredningar, fortbildningskurser och gästföreläsningar, genom våra alumner, arbetsplatspraktik, studiebesök samt uppsatsarbeten i samverkan med organisationer, myndigheter och företag.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2019-09-04