Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-01

kl. 14:55

Stäng meddelande
Student

Offentlig förvaltning

Ämnet offentlig förvaltning är mångvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. För att förstå förvaltningens roll i en komplex och föränderlig omvärld krävs ett samspel mellan olika akademiska discipliner, som till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi, nationalekonomi.

Ämnet betonar förvaltningen inom det politiska systemet och växelverkan mellan politik och förvaltning, genom frågor som: Hur leds och styrs statsförvaltningen och kommunerna? Hur förverkligas de politiska beslut som fattas av politiker på olika nivåer? Hur samspelar det offentliga med andra samhällssfärer som det privata och civilsamhället, till exempel när det gäller serviceproduktion?

Vi som arbetar inom ämnet Offentlig förvaltning har grundexamen från olika akademiska ämnet såsom företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi men förenas i vårt intresse för förvaltningens roll i samhällssystemet och den komplexa relationen mellan politik, förvaltning och andra samhällssfärer. Vi bedriver forskning bland annat om skolan (rektorers roll, granskning av skolan, digitalisering), om administration i offentliga organisationer, ledarskap, reformer och den ökade offentliga granskningen.

Ämnet inrättades vid Södertörns högskola den 1 januari 2018.

Ämnet Offentlig förvaltning verkar i nära samarbete med Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola. I samverkan bedriver vi uppdragsutbildningar som riktar sig till tjänstemän och praktiker inom den offentliga förvaltningen.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-02-10