Student

Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen har till uppgift att stödja forskning, forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid Södertörns högskola. Stiftelsen bildades 1994 och finansierar årligen ett flertal forskningsprojekt vid högskolan samt annan forskningsanknuten verksamhet.

Östersjöstiftelsen är en viktig finansiär för Södertörns högskola och möjliggör årligen ett flertal forskningsprojekt inom flera av högskolans forskningsområden. Samtidigt finansierar de också forskarutbildning och akademisk infrastruktur vid högskolan. Bland annat bidrar stiftelsen till Centre for Baltic and East European Studies och den tillhörande forskarskolan Baltic and East European Graduate School. Medel beviljas också högskolans bibliotek. Stiftelsen finansierar även ett professorsprogram vid högskolan. Därutöver ges anslag till bland annat publicering, resor och konferenser.

Östersjöstiftelsens verksamhet leds av en styrelse, som utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (sju ledamöter). Styrelsen har inrättat en placeringsdelegation som förvaltar stiftelsens kapital och en forskningsdelegation som bereder forskningsfrågor.

Så söker du medel från Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen ger anslag till två- och treåriga projekt, postdokprojekt, storprojekt och forskarnätverk. Medel kan sökas av enskilda forskare eller mindre grupper av forskare. Utlysning av medel sker en gång per år, vanligen i januari.

Observera att det alltid är informationen på Östersjöstiftelsens hemsida som gäller i första hand.

Forskarna är fria att själva formulera sina forskningsfrågor, dock inom ramen för det ämnesmässiga tema som gäller för Östersjöstiftelsen. För mer information om forskningens krav på anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa, se Östersjöstiftelsen hemsida Länk till annan webbplats.

Vilka kan söka?

Ansökningar om forskningsprojekt kan ha projektledare och deltagare också från andra lärosäten, i Sverige eller utomlands, men om ansökan beviljas medel måste projektledaren under projekttiden vara anställd vid Södertörns högskola, medan övriga deltagare normalt ska tillbringa viss tid där. Det innebär att Södertörns högskola ska vara anslagsförvaltare för ett beviljat forskningsprojekt. I vilken omfattning övriga deltagare ska tillbringa tid vid Södertörns högskola får projektledaren komma överens med berörd prefekt om.

Undantag är forskarnätverk, vilka kan förläggas till andra svenska lärosäten. Forskarnätverk ska dock inkludera forskare vid Södertörns högskola. För stödformerna projekt, postdokprojekt och storprojekt ska Södertörns högskola vara anslagsförvaltare.

För stödformen forskarnätverk kan lärosäten från Sverige vara anslagsförvaltare på villkor att forskare vid Södertörns högskola ingår i forskarnätverket. Anslagsförvaltaren måste vara godkänd av Östersjöstiftelsen i förväg, vilka dessa är framgår av listningen på UKÄ:s hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Har du frågor om andra anslagsförvaltare kontakta Östersjöstiftelsen innan ansökan skickas in.

Aktuella ansökningar

För all information om ansökan om forskningsmedel, besök Östersjöstiftelsens sida. Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner Östersjöstiftelsen:

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2024-01-29