Samverkan

Många av våra lärare och forskare samverkar aktivt med det omgivande samhället genom medverkan i massmedia, populärvetenskapliga bokutgivningar och offentliga föredrag. Flera sitter även med i offentliga utredningar och expertgrupper. Ämnet har sedan länge ett etablerat samarbete med Hälsinglands museum, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Östasiatiska museet.

Våra utbildningar bygger till stor del på att studenter bekantar sig med olika religiösa och andra för religionsvetenskapen relevanta miljöer i närområdet. Studenter får som del av sin utbildning möta personer från en rad olika sammanhang, bland annat genom studiebesök, praktik och inbjudna gäster. Genom samverkan ges studenterna möjlighet att använda sin religionsvetenskapliga kompetens på arbetsmarknaden. På så vis förbereds studenterna för sitt framtida arbetsliv.

Ämnet religionsvetenskap håller också i fortbildningar inom en rad olika samhällssektorer, bland andra skolan, sjuksköterskeutbildning, diplomatutbildning, försvaret, polisen, fryshuset och Svenska kyrkan. Forskare verksamma inom ämnet utför också forsknings- och utredningsuppdrag för statliga myndigheter så som MSB (Myndigheten för samhällsberedskap) och SST (Myndigheten för statligt stöd till trossamfund).