Student

Sociologi

Sociologi som vetenskap intresserar sig för samhället i vid mening och för sociala processer och relationer av skiftande slag, alltifrån övergripande samhällsförändringar till människors möten i vardagen.

Sociologer försöker förklara sociala skeenden, och konsekvenser av människors relationer och handlingar. Sociologer undersöker makt- och genusrelationer, välfärdsstaten, sociala problem, utbildning, arbetsliv, massmedier, etniska konflikter, ungdomskulturer och mycket annat. För att studera detta används olika metoder, till exempel enkäter, intervjuer och deltagande observationer. Sociologin är en kritisk och reflekterande vetenskap som ofta ger nya insikter i sådant som tidigare tagits för givet.

Ämnet har en vital och kreativ forskningsmiljö med såväl etablerade och framstående forskare som doktorander. Centrala inriktningar är bland annat frågor om tillit, socialt kapital, urbanitet, arbete, risk, sociala rörelser, civilsamhälle, hälsa och välfärd. 

Forskarutbildning

Forskarutbildningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Utbildningen består av kurser om 75 högskolepoäng och ett avhandlingsarbete om 165 högskolepoäng där doktoranden genomför ett individuellt forskningsprojekt.

Forskarutbildningen i sociologi vid högskolan ges i samarbete med Baltic and East European Graduate School (BEEGS) och inom ramen för forskningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering (PESO). Inom forskningsområdet Politik, ekonomi och samhällets organisering samarbetar ämnena sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi och fyra kurser samläses av doktoranderna i dessa discipliner.

Dela

Facebook Mail Twitter

Sidan är uppdaterad

2020-05-04