Våra forskningsområden

Urbansociologi

Den urbansociologiska traditionen har varit stark vid Södertörns högskola alltsedan ämnet sociologi etablerades som ämne vid högskolan vid slutet av 1990-talet. Det urbana landskapets transformationer med sina konkreta rumsliga, sociala och organisatoriska gestaltningar i Stockholmsregionen och speciellt i regionens södra delar analyseras på olika sätt. Det urbana utgör också en viktig beståndsdel i ämnets forskning med inriktning mot Östersjö- och Östeuropainriktning. De urbana förändringarna har i området ägt rum med en kompakthet, intensitet och tydlighet som är ovanlig för de nordiska sammanhangen. Förändringarna har också ägt rum i en tid av enorma politiska, ekonomiska och sociala förändringar vilket har lett till påtagliga asymmetrier i fördelningen av kapitalformerna i städerna. Denna forskning har inkluderat hur idéer kring förnyelse speglas i det urbana rummet i Riga, varför det som kallas för "gated communities" (inhägnade bostadsområden) växer fram i rasande fart i Polen, hur bostadspolitiken påverkar unga människors tillgång till bostäder i Ryssland, eller hur marknadskrafter styr bostadsmarknaden i post-socialistiska samhällen. På en övergripande nivå studeras stadens omvandling genom att analysera samspelet mellan fyra olika typer av kapitalformer. Den första typen utgörs av stadens spatiala kapital, det vill säga kvalitéer i stadens materiella utformning. Den andra typen utgörs av den sociala vävnaden som utgör det mellanmänskliga rummets och den sociala interaktionens domän (socialt kapital). Den tredje typen utgår från regionens befolkningssammansättning och heterogenitet och berör frågan om hur social exklusion omvandlas till kreativitet och mångfaldskapital för staden (diversity capital). Den fjärde typen utgörs av organisationslivets (både stat, företag och civilsamhälle) dynamik och utveckling (organisationskapital).

Sociala rörelser:

Forskningen om sociala rörelser, aktivism och civilsamhälle är stark inom ämnet sociologi. Här pågår ett flertal projekt finansierade av de större forskningsråden. Vi studerar såväl rörelser i Sverige som i andra länder. Huvudsakligen fokuserar vi urbana rörelser, kvinnorörelser, djurrättsrörelsen och vänsterradikala rörelser.

Vid Centrum för studier av politikens organisering, CPO,finns en speciell hemvist för forskning om sociala rörelser. CPO är mångvetenskapligt vilket innebär att sociologins intresse för rörelser där möter exempelvis företagsekonomisk och statsvetenskaplig rörelseforskning.

Medicinsk sociologi:

Flera av våra sociologer medverkar inom Stockholm Centre for Health and Social Change (SCOHOST), som studerar hälso- och befolkningsrelaterade frågor i Östeuropa. För mer information om centrets forskning och publikationer, besök gärna deras hemsida.